Strona Główna

 

Sąd Rejonowy w Sopocie

Wszystkie Wydziały i Oddziały Sądu od dnia 1 stycznia 2016 funkcjonują w budynku Sądu przy ulicy 1 Maja 10.
Wejście przez portiernię od strony ul. 1 maja 10.

Zmianie uległa numeracja sal sądowych:

Dawny numer:                     Obecny numer:

Sala 8                                     Sala 0.01

Sala 7                                      Sala 0.02

Sala 23                                   Sala 1.01

Sala 17                                    Sala 1.08

Sala 14                                    Sala 1.11

Nowa sala 1.02

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 01.01.2015 r. ulegają zmianie numery rachunków sum depozytowych. W związku z czym wpłaty i wypłaty dla sum depozytowych nie będą realizowane w kasie sądu. Wpłat sum depozytowych należy dokonywać na poniżej wskazane konta.

1. PLN – 10 1130 1017 0021 1000 9490 0004

2. USD – 80 1130 1017 0021 1000 9490 0005

3. EUR – 64 1130 1017 0021 1000 9490 0002

4. CHF – 91 1130 1017 0021 1000 9490 0001

5. GBP – 37 1130 1017 0021 1000 9490 0003

 

 

Siedziba Sądu:

81-828 Sopot, ul. 1 Maja 10
tel.58 554 98 00, fax: 58 554 98 26
e-mail:  sad@sopot.sr.gov.pl

 

Godziny urzędowania Sądu:

poniedziałek 7:30 – 18:00
wtorek – piątek 7:30 – 15:30

 

BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW  pokój 0.14 I CZYTELNIA AKT pokój 0.13 (parter)

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek 8:00 – 18:00
wtorek – piątek 8:00 – 15:00

tel. 58 554 98 00 – 01
FAX: 58 554 98 03,

58 554 98 02 – czytelnia

adres e-mail: boi@sopot.sr.gov.pl
adres e-mail: czytelnia@sopot.sr.gov.pl

zamawianie akt z Wydziałów: Cywilnego, Karnego i Rodzinnego z wyprzedzeniem minimum jednego dnia roboczego.

Zakres udzielania informacji przez BOI:

 1. Informowanie interesantów o:
 • aktualnym biegu spraw, wokandach wezwaniach i innych pismach sądowych, protokołach z rozpraw i posiedzeń;
 • biegłych sądowych wydających opinie z zakresu prawa karnego, cywilnego bądź rodzinnego;
 • liście sędziów orzekających w poszczególnych wydziałach sądów;
 • aktualnych siedzibach kancelarii komorników działających na terenie miasta Sopot;
 • sprawach rozpoznawanych przez tutejszy sąd;
 • sposobach wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach, które należy złożyć przy wnoszeniu sprawy do sądu;
 • sposobie ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych;
 • procedurach dotyczących obrońcy, adwokata lub radcy prawnego z urzędu;
 • rodzajach środków odwoławczych i terminach do ich wniesienia oraz procedur międzyinstancyjnych;
 • terminach i miejscach rozpraw oraz kierowanie osób wezwanych do właściwych sal rozpraw;
 • prawach i obowiązkach stron postępowania, świadków, oskarżonych i pokrzywdzonych
 • numerach kont bankowych sądu
 • instytucjach udzielających bezpłatnych porad prawnych

 

 1. udostępnianie interesantom: formularzy sądowych i wzorów pism sądowych, list kancelarii, adwokackich, radcowskich, notarialnych i niektórych instytucji pozasądowych;
 2. ustalenie aktualnej siedziby kancelarii adwokackich i lub radcowskich dla stron postępowania sądowego;
 3. podawanie numerów telefonów i godzin urzędowania oraz adresów innych sądów;
 4. wydawanie zaświadczenia potwierdzającego stawiennictwo na rozprawie, pod warunkiem możliwości zweryfikowania tego faktu w protokole z rozprawy, na podstawie danych zawartych w systemie informatycznym SAWA. W innym przypadku skierowania interesanta do odpowiedniego Sekretariatu Wydziału;

 

Kasa Sądu czynna:

poniedziałek 9:00 – 17:00
wtorek – piątek 9:00 – 14:30

 

BIURO PODAWCZE Pokój 0.15 (parter)

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek 7:30 – 18:00
wtorek – piątek 7:30 – 15:30

tel.  58 554 98 54

 

Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Sopocie: miasto Sopot

NIP 585 13 57 414

Regon 000321974

 

Przy dokonywaniu przelewów z zagranicy na wskazane konta znajdujące się w NBP należy w odpowiedniej pozycji podać SWIFT:

NBPLPLPW oraz IBAN-PL

Przy dokonywaniu przelewów z zagranicy na wskazane konta znajdujące się w BGK należy w odpowiedniej pozycji podać SWIFT:

GOSKLPLPW oraz IBAN-PL

 

Konta do transakcji walutowych:

29 11 30 1121 0006 5585 7820 0001 EUR

02 11 30 1121 0006 5586 7820 0002 GBP

 

Konto depozytów

Poręczenia, kaucje, zabezpieczenia majątkowe, depozyty, ceny nabycia

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO ODDZIAŁ W GDAŃSKU  37 1130 1121 0006 5585 7890 0003

 

Konto zaliczek

zaliczki na poczet wynagrodzenia biegłych, kuratorów, tłumaczy, opłata uzdrowiskowa

NBP O/O Gdańsk 48 1010 1140 0064 2213 9130 0000

 

Numer rachunku bieżącego dochodów Sądu Rejonowego w Sopocie:

Opłaty sądowe, od pozwów, Monitor Sądowy i Gospodarczy, wpisy, grzywny, koszty sądowe, opłaty za odpisy z Ksiąg Wieczystych, opłata za pobyt w pokojach gościnnych

NBP O/O Gdańsk 64 1010 1140 0064 2222 3100 0000

 

Elektroniczne postępowanie upominawcze ( e-Sąd )  Strona E-Sądu

W związku z nowelizacją kodeksu postępowania cywilnego z dnia 9 stycznia 2009 roku, z dniem  1 stycznia 2010 r. zostaje wprowadzone elektroniczne postępowanie upominawcze ( art. 505 28 – 50537 k.p.c)

Nowelizacja ma na celu uproszczenie i przyspieszenie procesu, obniżenie kosztów postępowania, skrócenie czasu wydania nakazu, a przede wszystkim odciążenie sądów rozpatrujących sprawy, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego– to tylko niektóre korzyści jakie niesie za sobą elektroniczne postępowanie upominawcze, czyli tzw. e-Sąd.

 Opublikowano przez o 12:14