Kwi 282016
 

I Ns 734/15

Sąd Rejonowy w Sopocie ogłasza, że w sprawie I Ns 734/15 złożono wykaz majątku spadkowego po Krystynie Kneba, zmarłej dnia 09 listopada 2015 roku, nr PESEL 47102607524, ostatnio zamieszkałej pod adresem: 81-704 Sopot, ul. Bohaterów Monte Cassino 7/4. Sąd poucza, iż ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, a osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (to znaczy każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiorcą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 Opublikowano przez o 13:51