Lip 122016
 

„Sąd Rejonowy w Sopocie ogłasza, że w sprawie I Ns 139/16 w dniu 29 czerwca 2016 roku wydano postanowienie o nakazaniu sporządzenia spisu inwentarza majątku spadkowego po Jerzym Dariuszu Płaszko – Tyndzik, zmarłym w dniu 18 listopada 2009 roku w Sopocie, nr PESEL 59042810474, ostatnio stale zamieszkałego w Sopocie, przy ulicy Jacka Malczewskiego 8/1, zlecając jego wykonanie Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Sopocie Aleksandrze Treder. Sąd poucza, iż osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (to znaczy każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiorcą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”

 Opublikowano przez o 12:59