Paź 132016
 

„Sąd Rejonowy w Sopocie ogłasza, że w sprawie I Ns 295/16 złożono wykaz majątku spadkowego po Magdalenie Patoleta, zmarłej dnia 24 lutego 2016 roku, nr PESEL 72030405928, ostatnio zamieszkałej pod adresem: 81-780 Sopot, ul. Kazimierza Wielkiego 10/2. Sąd poucza, iż ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, a osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (to znaczy każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.”

 Opublikowano przez o 16:50