Lis 232016
 

Sąd Rejonowy w Sopocie ogłasza, że w sprawie I Ns 461/16 złożono wykaz majątku spadkowego po Ryszardzie Kutczyńskim, zmarłym dnia 12 lutego 2016 roku, nr PESEL 4705040407, ostatnio zamieszkałemu pod adresem: 81-815 Sopot, ul. Kraszewskiego 32/72. Sąd poucza, iż ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, a osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (to znaczy każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 Opublikowano przez o 14:35