Gru 012016
 

„Sąd Rejonowy w Sopocie ogłasza, że w sprawie I Ns 441/16 złożono wykaz inwentarza (majątku spadkowego) po Ludwiku Andrzeju Kasprzaku (synu Edwarda i Marty), zmarłym dnia 18 listopada 2015 roku, nr PESEL 42070901377, ostatnio zamieszkałym pod adresem w Sopocie przy ul. Kraszewskiego 29/7. Sąd poucza, iż ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, a osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (to znaczy każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.”

 Opublikowano przez o 12:50