Lip 062017
 

Sąd Rejonowy w Sopocie, Wydział I Cywilny postanowieniem z dnia 29 czerwca 2017 roku sygn. akt I Ns 653/16 zezwolił wnioskodawcy Vanquis Bank Limited z siedzibą w Bradford na złożenie do depozytu sądowego kwoty 71,95 zł (siedemdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy) tytułem zobowiązania Banku wobec Beaty Stańczyk- która to kwota ma być wydana Beacie Stańczyk.
Wzywa się Beatę Stańczyk do odbioru świadczenia z depozytu.

 Opublikowano przez o 13:17