Lip 132017
 

„Sąd Rejonowy w Sopocie ogłasza, że w sprawie I Ns 128/17 złożono wykaz inwentarza (majątku spadkowego) po Piotrze Kazimierzu Błaszczykowskim (synu Dyonizego i Józefy), zmarłym dnia 15 października 2016 roku, nr PESEL 51030412978, ostatnio zamieszkałym pod adresem w Sopocie przy ul. 23 Marca 91A/6. Sąd poucza, iż ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, a osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (to znaczy każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.”

 Opublikowano przez o 12:46