Lip 262017
 

Sąd Rejonowy w Sopocie ogłasza, że w sprawie I Ns 196/17 złożono wykaz majątku spadkowego po Ryszardzie Próchniak, zmarłym dnia 18.10.2016 roku, nr PESEL 390726013366, ostatnio zamieszkałym pod adresem: Al. Niepodległości 800 m.3, 81-805 Sopot.

Sąd poucza, iż ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, a osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (to znaczy każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza

 Opublikowano przez o 12:10