Lut 012018
 

Sąd Rejonowy w Sopocie, Wydział I Cywilny postanowieniem z dnia 16 stycznia 2018 roku sygn akt I Ns 280/17 :

dla spadkobierców Krystyny Izabeli Kowalewskiej, zmarłej w dniu 19 września 2017r. w Sopocie, których miejsce pobytu nie jest znane, ustanowił kuratora procesowego w osobie pracownika tut. Sądu – Kamili Marczak; zarządził publiczne ogłoszenie w budynku sądowym i lokalu Urzędu Gminy Miasta Sopotu o ustanowieniu kuratora; uzależnił skuteczność doręczenia pism kuratorowi od upływu 14 dni od chwili wywieszenia obwieszczeń,

oraz

zezwolił wnioskodawczyni Monice Adamczak-Reteckiej na składanie do depozytu sądowego kwot po 2850 zł (dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych) kolejno co miesiąc, w chwili gdy staną się wymagalne, licząc od października 2017 r. – tytułem należności stanowiącej pozostałą do zapłaty resztę ceny umownej określonej w § 3 punkt „2” umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Sopocie przy ulicy Antoniego Abrahama nr 23, dla którego Sąd Rejonowy w Wejherowie prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1S/00005307/1,  określonej umową zawartą w formie aktu notarialnego sporządzoną przez notariusza Katarzynę Grajewską-Bartosz mającą kancelarię w Sopocie, sporządzoną w dniu 28.11.2015 r.  pod nr  rep. A 5238/2015 pomiędzy  Krystyną Izabelą Kowalewską a Moniką Adamczak-Retecką i Maciejem Janem Reteckim

– które to kwoty mają być wydane spadkobiercom Krystyny Izabeli Kowalewskiej, pod warunkiem przedstawienia przez nich prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Wzywa się spadkobierców Krystyny Izabeli Kowalewskiej, zmarłej w dniu 19 września 2017r. w Sopocie, do odbioru świadczenia z depozytu.

 Opublikowano przez o 14:21