Kwi 232018
 

Sąd Rejonowy w Sopocie ogłasza, że w sprawie I Ns 74/18 złożono wykaz majątku spadkowego po Pawle Kazimierzu Rądlewskim, zmarłym dnia 27.11.2017  roku Sopocie, nr PESEL 63030404895, ostatnio zamieszkałemu pod adresem: 81-719 Sopot, ul. Majkowskiego 8/3. Sąd poucza, iż ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, a osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (to znaczy każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 Opublikowano przez o 09:27