Paź 082018
 

Sąd Rejonowy w Sopocie ogłasza, że w sprawie I Ns 50/18 w dniu 09 sierpnia 2018 roku wydano postanowienie o nakazaniu sporządzenia spisu inwentarza majątku spadkowego po Annie Janinie Dudulewicz zmarłej w dniu 04 grudnia 2016 r. w Sopocie, ostatnio stale zamieszkałej w Sopocie, zlecając jego wykonanie Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Sopocie Marcinowi Sobel.

Sąd poucza, iż osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (to znaczy każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 Opublikowano przez o 13:10