Paź 162018
 

Sąd Rejonowy w Sopocie ogłasza, że w sprawie I Ns 106/18 złożono wykaz majątku spadkowego po Barbarze Krakowiak, zmarłej dnia 01 lutego 2018 r., nr PESEL 04104905661, ostatnio zamieszkałej pod adresem: 81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 94 m.7.

Sąd poucza, iż ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, a osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (to znaczy każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 Opublikowano przez o 08:41