Paź 242018
 

Sąd Rejonowy w Sopocie, Wydział I Cywilny postanowieniem z dnia 09 sierpnia 2018 r. sygn akt I Ns 122/18 :

dla uczestnika postępowania Zbigniewa Gorczańskiego, którego miejsce pobytu nie jest znane, ustanowił kuratora procesowego w osobie pracownika tut. Sądu – Izabelli Rymkiewicz; zarządził publiczne ogłoszenie w budynku sądowym i lokalu Urzędu Gminy Miasta Sopotu o ustanowieniu kuratora; uzależnił skuteczność doręczenia pism kuratorowi od upływu 14 dni od chwili wywieszenia obwieszczeń,

oraz

zezwolił wnioskodawcy Syndykowi Masy Upadłości Bogdana Dulleck – Przedsiębiorstwo Techniczno – Budowlane BD Bogdan Dulleck na złożenie do depozytu sądowego kwoty 240,11 zł (dwustu czterdziestu złotych i jedenastu groszy) tytułem wierzytelności przypadającej uczestnikowi postępowania Zbigniewowi Gorczańskiemu, zgodnie z prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VI Gospodarczy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie VI U 70/05

– która to kwota ma być wydana Zbigniewowi Gorczańskiemu  lub jego następcom prawnym na ich wniosek, po przedstawieniu dowodów, że wierzytelność mu przysługuje.

Wzywa się uczestnika postępowania Zbigniewa Gorczańskiego lub jego następców prawnych do odbioru świadczenia z depozytu.

 Opublikowano przez o 09:39