Paź 242018
 

Sąd Rejonowy w Sopocie ogłasza, że w sprawie I Ns 137/18 złożono wykaz majątku spadkowego po Bernadecie Więcek, zmarłej dnia 27 stycznia 2018 r., nr PESEL 43082505485, ostatnio zamieszkałej pod adresem: 81-747 Sopot, ul. Okrzei 9a/5.

Sąd poucza, iż ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, a osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (to znaczy każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 Opublikowano przez o 09:43