Lis 152018
 

Sąd Rejonowy w Sopocie, Wydział I Cywilny postanowieniem z dnia 16 października 2018 r. sygn. akt I Ns 312/18:
dla spadkobierców Danuty Niemiec ustanowił kuratora procesowego w osobie pracownika tut. Sądu – Izabelli Rymkiewicz; zarządził publiczne ogłoszenie w budynku sądowym i lokalu Urzędu Gminy Miasta Sopotu o ustanowieniu kuratora; uzależnił skuteczność doręczenia pism kuratorowi od upływu 14 dni od chwili wywieszenia obwieszczeń,
oraz
zezwolił wnioskodawcom NDI Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie oraz NDI Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Urbanowie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 376 zł (trzystu siedemdziesięciu sześciu złotych) tytułem wierzytelności przypadającej Danucie Niemiec w związku z koniecznością usunięcia drzew i krzewów znajdujących się na będącej własnością uczestniczki działce o nr ewid. 1556 obręb Lubla gmina Frysztak,
– która to kwota ma być wydana następcom prawnym Danuty Niemiec albo innym uprawnionym osobom, po: złożeniu przez taką osobę wniosku o wydanie depozytu sądowego oraz przedłożeniu dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do działki o nr ewid. 1556 obręb Lubla gmina Frysztak uprawniający do pobierania pożytków z ww. działki.

Wzywa się następców prawnych uczestniczki postępowania Danuty Niemiec bądź też inne uprawnione osoby do odbioru świadczenia z depozytu.

 Opublikowano przez o 08:40