Lis 152018
 

Sąd Rejonowy w Sopocie, Wydział I Cywilny postanowieniem z dnia 16 października 2018 r. sygn. akt I Ns 307/18:
zezwolił wnioskodawcom NDI Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie oraz NDI Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Urbanowie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 187 zł (stu osiemdziesięciu siedmiu złotych) tytułem wierzytelności przypadającej LKM Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w związku z koniecznością usunięcia drzew i krzewów znajdujących się na będącej własnością uczestnika działce o nr ewid. 2509 obręb Lubla gmina Frysztak,
– która to kwota ma być wydana LKM Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie lub jej następcom prawnym albo innym uprawnionym osobom, po: złożeniu przez taką osobę wniosku o wydanie depozytu sądowego oraz przedłożeniu dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do działki o nr ewid. 2509 obręb Lubla gmina Frysztak uprawniający do pobierania pożytków z ww. działki.

Wzywa się LKM Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie lub jego następców prawnych do odbioru świadczenia z depozytu.

 Opublikowano przez o 08:43