Lis 222018
 

Sąd Rejonowy w Sopocie ogłasza, że w sprawie I Ns 277/18 złożono wykaz inwentarza (majątku spadkowego) po Jacku Marii Dolewskim (synu Tadeusza i Danuty), zmarłym dnia 3 maja 2018 roku, nr PESEL 53020700793, ostatnio zamieszkałym pod adresem w Sopocie przy ul. Kasprowicza 3/2. Sąd poucza, iż ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, a osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (to znaczy każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 Opublikowano przez o 08:58