Lis 222018
 

Sąd Rejonowy w Sopocie ogłasza, że w sprawie I Ns 197/18 złożono wykaz inwentarza (majątku spadkowego) po Ewie Goleń (córce Józefy i Łucjana), zmarłej dnia 15 kwietnia 2018 roku, nr PESEL 52073008568, ostatnio zamieszkałej pod adresem w Sopocie przy ul. 23 Marca 77D/47. Sąd poucza, iż ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, a osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c (to znaczy każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 Opublikowano przez o 09:00