Lut 052019
 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW GD1S/00012524/0

Komornik  Sądowy  przy  Sądzie  Rejonowym  w  Sopocie  Bartłomiej  Sokołowski  na  podstawie art. 953 § 1  k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że

w dniu 10 kwietnia 2019 r.

o godz. 14:00 w sali nr 0.01

w Sądzie Rejonowym w Sopocie ul. 1 Maja 10, 81-967 Sopot

odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej w Sopocie przy ul. 3 Maja 59A/1, dla której Sąd Rejonowy w Sopocie prowadzi księgę wieczystą nr GD1S/00012524/0.

Nieruchomość stanowi lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 65,40 m2, na którą składają się: trzy pokoje, w tym jeden pokój z aneksem kuchennym, łazienka z wc oraz przedpokój. Lokal mieszkalny położony jest na parterze wielorodzinnego budynku mieszkalnego. Z własnością lokalu związany jest udział wynoszący 1125/100000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali (Nr KW GD1S/00005155/0).

Suma oszacowania wynosi 809.000,00 zł. Cena wywołania wynosi 3/4 sumy oszacowania, tj. 606.750,00 zł.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, tj. 80.900,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Wpłaty rękojmi należy dokonać na rachunek bankowy komornika w Banku Polska Kasa Opieki S.A. I Oddział w Gdańsku Nr 90 1240 1242 1111 0010 5857 2864.

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły (art. 976 § 1 k.p.c.).

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia (art. 977 k.p.c.).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno przeglądać w sądzie akta postępowania egzekucyjnego.

 Opublikowano przez o 10:25