Lut 122019
 

Sąd Rejonowy w Sopocie, Wydział I Cywilny postanowieniem z dnia 28 listopada 2018 r. sygn. akt I Ns 295/18: dla uczestniczki Katarzyny Luśnia, której miejsce pobytu nie jest znane, widniejącej w wypisie z ewidencji gruntów jako właściciel działki nr ewid. 2505, obręb Białobrzegi, gmina Krosno, ustanowił kuratora procesowego w osobie pracownika tut. Sądu – Wojciecha Kraszewskiego; zarządził publiczne ogłoszenie w budynku sądowym i lokalu Urzędu Gminy Miasta Sopotu o ustanowienie kuratora; uzależnił skuteczność doręczenia pism kuratorowi od upływu 14 dni od chwili wywieszenia obwieszczeń.

 Opublikowano przez o 15:06