Lut 132019
 

Sąd Rejonowy w Sopocie ogłasza, że:

w sprawie I Ns 125/18 w dniu 28 września 2018 roku wydano postanowienie o nakazaniu sporządzenia spisu inwentarza majątku spadkowego po Romualdzie Andrzeju Richert zmarłym w dniu 25 sierpnia 2013 roku w Gdańsku, ostatnio stale zamieszkałego w Sopocie, przy ulicy Paderewskiego 13/1, zlecając jego wykonanie Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Sopocie Aleksandrze Treder.

Sąd poucza, iż osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (to znaczy każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 Opublikowano przez o 11:28