lt. 182019
 

Sąd Rejonowy w Sopocie ogłasza, że w sprawie I Ns 275/18 złożono uzupełniający wykaz majątku spadkowego po Jacku Marii Dolewskim, zmarłym dnia 03 maja 2018 r., nr PESEL 53020700793, ostatnio zamieszkałego pod adresem: 81-852 Sopot, ul. Kasprowicza 3 m. 2.
Sąd poucza, iż ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, a osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (to znaczy każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 Opublikowano przez o 14:26