Lut 182019
 

Sąd Rejonowy w Sopocie ogłasza, że w sprawie I Ns 276/18 złożono wykaz majątku spadkowego po Wandzie Marii Bicz, zmarłej dnia 03.10.2016 roku, nr PESEL 37031507642, ostatnio zamieszkałej pod adresem: 81-743 Sopot, ul. 3 Maja 34 m 22.
Sąd poucza, iż ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, a osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (to znaczy każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 Opublikowano przez o 14:27