lt. 192019
 

Sąd Rejonowy w Sopocie, Wydział I Cywilny postanowieniem z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie o sygn. akt I Ns 406/18:
Zezwolił Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń Na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 7.588,48 (siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem złotych 48/100) zł tytułem zabezpieczenia środków należnych uczestnikowi pracowniczego programu emerytalnego prowadzonego przez ENERGA – OPERATOR S.A. Odział w Olsztynie w formie grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Pogodna Przyszłość zarządzanego przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń Na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, która to kwota ma być wydana uczestnikowi Waldemarowi Trembickiemu ostatnio zamieszkałemu w Sopocie na jego wniosek, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość .
Wzywa się Waldemara Trembickiego do odbioru świadczenia z depozytu.

 Opublikowano przez o 14:56