Lut 252019
 

Sąd Rejonowy w Sopocie, Wydział I Cywilny postanowieniem z dnia 29 listopada 2018 r. sygn. akt I Ns 306/18 :
dla spadkobierców uczestnika postępowania Marii Micek, ur. 19.02.1921 r. w Szynwałdzie ustanowił kuratora procesowego w osobie pracownika tut. Sądu – Izabelli Rymkiewicz; zarządził publiczne ogłoszenie w budynku sądowym i lokalu Urzędu Gminy Miasta Sopotu o ustanowieniu kuratora; uzależnił skuteczność doręczenia pism kuratorowi od upływu 14 dni od chwili wywieszenia obwieszczeń,
oraz
zezwolił wnioskodawcom NDI Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie oraz NDI Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Urbanowie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 534,00 zł (pięciuset trzydziestu czterech złotych) tytułem wierzytelności przypadającej uczestniczce postępowania Marii Micek w związku z koniecznością usunięcia drzew i krzewów znajdujących się na będącej własnością uczestniczki działce o nr ewid. 3347 obręb Szynwałd gmina Skrzyszów, która to kwota ma być wydana następcom prawnym uczestniczki postępowania Marii Micek albo innym uprawnionym osobom, po: złożeniu przez taką osobę wniosku o wydanie depozytu sądowego oraz przedłożeniu dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do działki o nr ewid. 3347 obręb Szynwałd gmina Skrzyszów uprawniający do pobierania pożytków z ww. działki.
Wzywa się następców prawnych uczestniczki postępowania Marii Micek bądź też inne uprawnione osoby do odbioru świadczenia z depozytu.”

 Opublikowano przez o 14:16