Lut 252019
 

Sąd Rejonowy w Sopocie, Wydział I Cywilny postanowieniem z dnia 29 listopada 2018 r. sygn. akt I Ns 309/18 :
dla spadkobierców uczestnika postępowania Jana Stanek, ur. 20.12.1924 r. w Potoku ustanowił kuratora procesowego w osobie pracownika tut. Sądu – Izabelli Rymkiewicz; zarządził publiczne ogłoszenie w budynku sądowym i lokalu Urzędu Gminy Miasta Sopotu o ustanowieniu kuratora; uzależnił skuteczność doręczenia pism kuratorowi od upływu 14 dni od chwili wywieszenia obwieszczeń,
oraz
zezwolił wnioskodawcom NDI Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie oraz NDI Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Urbanowie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 798 zł (siedmiuset dziewięćdziesięciu ośmiu złotych) tytułem wierzytelności przypadającej uczestnikowi postępowania Janowi Stanek w związku z koniecznością usunięcia drzew i krzewów znajdujących się na będącej własnością uczestnika działce o nr ewid. 642/1 obręb Ustrobna gmina Wojaszówka, która to kwota ma być wydana następcom prawnym uczestnika postępowania Jana Stanek albo innym uprawnionym osobom, po: złożeniu przez taką osobę wniosku o wydanie depozytu sądowego oraz przedłożeniu dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do działki o nr ewid. 642/1 obręb Ustrobna gmina Wojaszówka uprawniający do pobierania pożytków z ww. działki.
Wzywa się następców prawnych uczestnika postępowania Jana Stanek bądź też inne uprawnione osoby do odbioru świadczenia z depozytu.

 Opublikowano przez o 14:18