Mar 272019
 

Na mocy art. 802 kodeksu postępowania cywilnego ustanowiono kuratora w osobie radcy prawnego Tomasza Wolnego-Dunst, do zastępowania dłużnika Mirosława Wojtysiak, syna Kazimierza i Irmgardy z d. Troka, ur. 19.04.1955 r. w sprawie egzekucyjnej z wniosku wierzyciela Gminy Miasta Sopot prowadzonej przez komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Sopocie Aleksandrę Treder sygn. akt Km 950/17. Pisma, wymagające dokonanie czynności procesowej lub egzekucyjnej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanego lub osoby uprawnionej do jego zastępowania.

 Opublikowano przez o 09:53