Cze 272019
 

Sąd Rejonowy w Sopocie, Wydział I Cywilny postanowieniem z dnia 12 kwietnia 2019 r. sygn. akt I Ns 295/18:
Zezwolił wnioskodawcom NDI Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie oraz NDI Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Urbanowie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 84 zł (osiemdziesiąt cztery złote) tytułem wierzytelności przypadającej uczestnikowi Katarzynie Luśnia w związku z koniecznością usunięcia drzew i krzewów znajdujących się na będącej własnością uczestnika działce o nr ewid. 2505 obręb Białobrzegi gmina Krosno,

która to kwota być wydana uczestnikowi Katarzynie Luśnia lub innym uprawnionym osobom, po złożeniu przez taką osobę wniosku o wydanie depozytu sądowego oraz przedłożeniu dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do działki o nr ewid. 2505 obręb Białobrzegi, gmina Krosno

Wzywa się Katarzynę Luśnia bądź też inne uprawnione osoby do odbioru świadczenia z depozytu.

 Opublikowano przez o 10:16