Lip 082019
 

Sąd Rejonowy w Sopocie, Wydział I Cywilny postanowieniem z dnia 17 czerwca 2019 r. sygn. akt I Ns 416/18 postanowił:
dla spadkobierców Tadeusza Kaznowskiego, s. Karola i Jadwigi ustanowił kuratora procesowego w osobie pracownika tut. Sądu – Izabelli Rymkiewicz; zarządził publiczne ogłoszenie w budynku sądowym i lokalu Urzędu Gminy Miasta Sopotu o ustanowieniu kuratora; uzależnił skuteczność doręczenia pism kuratorowi od upływu 14 dni od chwili wywieszenia obwieszczeń,
oraz
zezwolić wnioskodawcom NDI Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie oraz NDI Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Urbanowie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 208 zł (dwieście osiem złotych) tytułem wierzytelności przypadającej Tadeuszowi Kaznowskiemu w związku z koniecznością usunięcia drzew i krzewów znajdujących się na będącej własnością uczestnika działce o nr ewid. 2029 obręb Posada Jaćmierska gmina Zaraszyn,

  • która to kwota ma być wydana następcom prawnym Tadeusza Kaznowskiego albo innym uprawnionym osobom, po: złożeniu przez taką osobę wniosku o wydanie depozytu sądowego oraz przedłożeniu dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do działki o nr ewid. 2029 obręb Posada Jaćmierska gmina Zaraszyn uprawniający do pobierania pożytków z ww. działki.

Wzywa się następców prawnych uczestnika postępowania Tadeusza Kaznowskiego bądź też inne uprawnione osoby do odbioru świadczenia z depozytu.

 Opublikowano przez o 13:59