Lip 222019
 

„Sąd Rejonowy w Sopocie, Wydział I Cywilny postanowieniem z dnia 27 maja 2019 r. sygn. akt I Ns 316/18 :

dla spadkobierców Weroniki Szpak, c. Jana i Wiktorii ustanowić kuratora procesowego w osobie pracownika tut. Sądu – Izabelli Rymkiewicz; zarządził publiczne ogłoszenie w budynku sądowym i lokalu Urzędu Gminy Miasta Sopotu o ustanowieniu kuratora; uzależnił skuteczność doręczenia pism kuratorowi od upływu 14 dni od chwili wywieszenia obwieszczeń,

oraz

zezwolić wnioskodawcom NDI Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie oraz NDI Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Urbanowie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 318 zł (trzystu osiemnastu złotych) tytułem wierzytelności przypadającej  Weronice Szpak w związku z koniecznością usunięcia drzew i krzewów znajdujących się na będącej własnością uczestnika działce o nr ewid. 90 obręb Kamienica Dolna gmina Brzostek,

– która to kwota ma być wydana następcom prawnym Weroniki Szpak albo innym uprawnionym osobom, po: złożeniu przez taką osobę wniosku o wydanie depozytu sądowego oraz przedłożeniu dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do działki o nr ewid. 90 obręb Kamienica Dolna gmina Brzostek uprawniający do pobierania pożytków z ww. działki. 

Wzywa się następców prawnych uczestniczki postępowania Weroniki Szpak bądź też inne uprawnione osoby do odbioru świadczenia z depozytu.”

 Opublikowano przez o 14:49