Sie 012019
 

„Sąd Rejonowy w Sopocie, Wydział I Cywilny postanowieniem z dnia 24 lipca 2019 r. sygn. akt I Ns 305/18 :

Zezwolił wnioskodawcom NDI Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie oraz NDI Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Urbanowie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1850 zł (tysiąc osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100) tytułem wierzytelności przypadającej uczestnikowi Adolfowi Adamowi Soprych w związku z koniecznością usunięcia drzew i krzewów znajdujących się na będącej własnością uczestnika działce o nr ewid. 953 obręb Słotowa gm. Pilzno,

– która to kwota ma być wydana uczestnikowi, spadkobiercom uczestnika lub innym uprawnionym osobom, po złożeniu przez taką osobę wniosku o wydanie depozytu sądowego oraz przedłożeniu dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do działki o nr ewid. 953 obręb Słotowa gm. Pilzno;

Wzywa się Adolfa Adama Soprych, jego spadkobierców bądź też inne uprawnione osoby do odbioru świadczenia z depozytu.”

 Opublikowano przez o 14:25