Sie 232019
 

DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W GDAŃSKU

w dniu 23 sierpnia 2019 roku ogłasza konkurs na 2 wolne stanowiska urzędnicze  -stażysty
w Sądzie Rejonowym  w Sopocie

ul. 1 Maja 10, 81-828 Sopot

nr referencyjny: K.1001 – 401/19 

Opis stanowiska:

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na etacie stażysty będzie należało:

 • wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem akt spraw sądowych,
 • obsługa referatu sędziowskiego, obsługa urządzeń ewidencyjnych, sporządzanie wokand,
 • przygotowywanie korespondencji,
 • protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach,
 • wykonywanie innych czynności przewidzianych w Regulaminie urzędowania

sądów powszechnych.

Oferujemy:

 1. Umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.
 2. Świadczenia z funduszu socjalnego.

Wymagania niezbędne:

 • pełna zdolność do czynności prawnych;
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia;
 • wobec kandydata nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane

z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

 • wykształcenie średnie i zdany egzamin maturalny;
 • zdolności analityczne;
 • znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się

sprzętem komputerowym;

 • kreatywność;
 • komunikatywność;
 • odporność na stres;
 • wysoka kultura osobista;
 • umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie – świadectwo maturalne

lub dyplom szkoły wyższej;

 • kopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie;
 • CV oraz podanie o przyjęcie do pracy wraz z danymi kontaktowymi;
 • oświadczenie  kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • oświadczenie kandydata, iż  nie był karany oraz  że nie toczy się przeciwko niemu

postępowanie  o przestępstwo ściganie z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

dla celów rekrutacji – klauzula informacyjna (WZORY OŚWIADCZEŃ W ZAŁĄCZENIU).

Dokumenty należy złożyć w terminie do 9 września 2019 roku w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego w Sopocie ul. 1 Maja 10, 81-828 Sopot, lub dostarczyć za pośrednictwem poczty, w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób:

Sąd Rejonowy w Sopocie
Oddział Administracyjny
ul. 1 Maja 10, 81-828 Sopot
dot. konkursu nr K.1001 – 401/19

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Dla ofert przysłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.

Etapy konkursu:

Pierwszy etap konkursu: selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie i miejscu drugiego etapu konkursu za pośrednictwem strony BIP Sądu Rejonowego w Sopocie.

Drugi etap konkursu będzie składał się z 3 części:

 1. sporządzenia pisma urzędowego,
 2. rozwiązania testu składającego się z 10 pytań,
 3. sprawdzeniu umiejętności pisania tekstu w pliku tekstowym Microsoft Word.

Warunkiem dopuszczenia kandydata do II i III części drugiego etapu konkursu jest prawidłowe sporządzenie pisma urzędowego.

Kandydaci, którzy pozytywnie zaliczą drugi etap rekrutacji zostaną powiadomieni bezpośrednio po zakończeniu drugiego etapu konkursu lub za pośrednictwem strony BIP Sądu Rejonowego w Sopocie o terminie trzeciego etapu konkursu (może odbyć się tego samego dnia).

Trzeci etap konkursu:  rozmowa kwalifikacyjna

Osoby które nie zostaną zakwalifikowane do konkursu będą mogły odebrać złożone dokumenty w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku konkursu. Po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Dyrektor Sądu Okręgowego w Gdańsku zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyny.

 Opublikowano przez o 14:36