Lut 272020
 

Sąd Rejonowy w Sopocie ogłasza, że w sprawie I Ns 12/20 złożono wykaz majątku spadkowego po Jerzym Ryszardzie Pietruszewskim, zmarłym dnia 24 kwietnia 2019 roku, nr PESEL 33033100999, ostatnio zamieszkałym pod adresem: Al. Niepodległości nr 639 m. 2, 81-855 Sopot. Sąd poucza, iż ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, a osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (to znaczy każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 Opublikowano przez o 14:16