Kwi 142020
 

Sąd Rejonowy w Sopocie I Wydział Cywilny

Dnia  10/04/2020

Sygnatura akt  I Ns 75/20

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Sopocie ogłasza, że w sprawie I Ns 75/20 złożono wykaz inwentarza (majątku spadkowego) po Bernardzie Antonim Benke (synu Zofii i Bernarda), zmarłym dnia 25 grudnia 2019 roku, nr PESEL 38070503671, ostatnio zamieszkałym pod adresem w Sopocie przy ul. Floriana Ceynowy. Sąd poucza, iż ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, a osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (to znaczy każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 Opublikowano przez o 09:23