Maj 062020
 

Sąd Rejonowy w Sopocie, Wydział I Cywilny postanowieniem z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie o sygn. akt I Ns 113/19 :
zezwolił wnioskodawczyni Agnieszce Golian na złożenie do depozytu sądowego kwot – 29.377,88 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem złotych 88/100);

-1.528,71 GBP (tysiąc pięćset dwadzieścia osiem złotych 71/00) tytułem wierzytelności przypadającej uczestnikom – małoletnim Julii Strzeleckiej, Hannie Strzeleckiej z tytułu nabycia spadku po Ryszardzie Kaszuba – Krzepickim

-która to kwota ma być wydana uczestniczkom Julii Strzeleckiej i Hannie Strzeleckiej lub, ich przedstawicielom ustawowym po okazaniu odpowiedniego zezwolenia Sądu Opiekuńczego;

Wzywa się Julię Strzelecką, Hannę Strzelecką bądź też inne uprawnione osoby do odbioru świadczenia z depozytu.

 Opublikowano przez o 11:01