Lip 172020
 

OGŁOSZENIE

              ” Sąd Rejonowy w Sopocie ogłasza, że w sprawie I Ns 59/20 złożono wykaz majątku spadkowego po Andrzeju Malwińskim, zmarłym dnia 30 czerwca 2019 roku, nr PESEL 43010604752, ostatnio zamieszkałym pod adresem: ul. Żeromskiego 43 m. 50, 81-826 Sopot. Sąd poucza, iż ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, a osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (to znaczy każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza. „

 Opublikowano przez o 10:46