Gru 102020
 

Sąd Rejonowy w Sopocie ogłasza, że postanowieniem z dnia 22 października 2020 roku w sprawie I Ns 63/19 nakazano sporządzenie spisu inwentarza spadku po Czesławie Teresie Dobrowolskiej, nr PESEL 58031506561, ostatnio zamieszkałej przy ul. Kolberga 31/77 w Sopocie, zmarłej w dniu 21 czerwca 2015r. w Sopocie. Jednocześnie Sąd poucza, że osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu, tymczasowym przedstawicielem lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 Opublikowano przez o 09:46