Lut 052021
 

Sąd Rejonowy w Sopocie ogłasza, że w sprawie I N 12/21 złożono wykaz inwentarza spadku po Janie Karasiu, synu Antoniego i Bronisławy, zmarłym dnia 29 grudnia 2020 roku w Gdyni, mającym ostatnie stałe miejsce zwykłego pobytu w Sopocie.

                Sąd poucza, iż ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, a osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (to znaczy każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 Opublikowano przez o 11:39