Lut 102021
 

Sąd Rejonowy w Sopocie ogłasza, że w sprawie I Ns 244/20 złożono wykaz inwentarza (majątku spadkowego) po Mariuszu Piotrze Skałkowskim (synu Bohdana i Emilii), zmarłym dnia 7 stycznia 2020 roku w Gdańsku, nr PESEL 61041008637, ostatnio zamieszkałym pod adresem w Sopocie przy ul. Chmielewskiego. Sąd poucza, iż ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, a osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (to znaczy każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 Opublikowano przez o 11:50