Cze 082021
 

Sąd Rejonowy w Sopocie, Wydział I Cywilny postanowieniem z dnia 10 listopada 2020 r. sygn. akt I Ns 188/20:

zezwolił wnioskodawcy Piotrowi Nehringowi na złożenie do depozytu sądowego kwoty łącznej 100.000 zł (sto tysięcy złotych) wskazanej w pkt. 2 ugody zawartej w dniu 09 sierpnia 2018 r. w postępowaniu przed Sądem Rejonowym w Sopocie w sprawie I Ns 440/16 tytułem spłaty działu spadku po Janinie Nehring i rozliczenia z tytułu zniesienia współwłasności nieruchomości położonej w Sopocie przy ul. Armii Krajowej nr 30 w następujących kwotach i datach:

  1. kwoty 10.000 zł (dziesięciu tysięcy złotych) płatnej do dnia 09 sierpnia 2019 r.,
    1. kwoty 20.000 zł (dwudziestu tysięcy złotych) płatnej do dnia 09 sierpnia 2020 r.,
    1. kwoty 20.000 zł (dwudziestu tysięcy złotych) płatnej do dnia 09 sierpnia 2021 r.,
    1. kwoty 25.000 zł (dwudziestu pięciu tysięcy złotych) płatnej do dnia 09 sierpnia 2022 r.,
    1. kwoty 25.000 zł (dwudziestu pięciu tysięcy złotych) płatnej do dnia 09 sierpnia 2023 r.,

– która to kwota ma być wydana uczestniczce postępowania Jadwidze Honoracie Segura za pokwitowaniem.

     Wzywa się uczestniczkę postępowania do odbioru świadczenia z depozytu.

 Opublikowano przez o 14:33