sad8

Wrz 042019
 

Z  przyjemnością informujemy, że od dnia 2 września wznowione zostają w naszym Sądzie co poniedziałkowe dyżury mediatorów stałych Sądu Okręgowego w Gdańsku.  Lista dyżurujących Mediatorów, godzin ich przyjęć oraz danych kontaktowych do Mediatorów znajduje się poniżej.

Przypominamy , że   m e d i a c j a   jest procesem, w którym strony sporu sądowego lub przedsądowego szukają wspólnie z osobą neutralną i bezstronną, jaką jest mediator,  sposobu na  polubowne  rozwiązanie swego sporu. Mediacja jest dobrowolna. Strony mogą zakończyć proces mediacji, jeśli proces nie rokuje rozwiązaniem lub strona uzna, że tylko rozstrzygnięcie sądowe będzie dla niej satysfakcjonujące.

M e d i a c j a  pozwala zaoszczędzić czas, zmniejszyć koszty postępowania i ograniczyć złe emocje, które na ogół towarzyszą konfliktowi. Mediatorzy są specjalistami od procesu i konfliktu. Organizują proces mediacji, ustalają wspólnie ze stronami jego zasady i pilnują ich przestrzegania. Celem mediacji jest także utrzymanie lub wznowienie relacji pomiędzy stronami sporu. Ma to szczególne znaczenie w sporach rodzinnych czy sąsiedzkich.

Spotkania informacyjne z mediatorami naszego Sądu są bezpłatne. Zapraszamy mieszkańców Sopotu i klientów naszego Sądu Rejonowego w Sopocie do Sali Konferencyjnej Sądu na II p.  w każdy poniedziałek w godz. 10-16.

Zainteresowani spotkaniem z mediatorem mogą się z nim umówić na konkretny termin, korzystając z  podanych na liście danych  kontaktowych.  Gdyby nasunęły się jakieś dodatkowe pytania – prosimy o kontakt z Mediatorem Koordynatorem Elżbietą Gończ pod telefonem: 501-052-523.

W dniach 14-18 października, 2019 przypada TYDZIEŃ MEDIACJI w Polsce, a w czwartek 17 października Międzynarodowy Dzień Mediacji. Trwają przygotowania do opracowania programu tych obchodów w każdym sądzie rejonowym naszego Okręgu, a także w Sądzie Okręgowym w Gdańsku. Niedługo podamy w odrębnej informacji, jak te obchody zorganizowane będą w Sądzie Rejonowym w Sopocie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

LISTA KONTAKTOWA MEDIATORÓW STAŁYCH

DYŻURUJĄCYCH W SĄDZIE REJONOWYM w SOPOCIE

GODZINY DYŻURU IMIĘ I NAZWISKO MEDIATORA                                 
Dane do kontaktu                             
PONIEDZIAŁKI NIEPARZYSTE
(poniedziałek 1-3-5)
10:00 – 12:00 Teresa Jarkiewicz Kom.: 660 610 763;
Email: teresa.jarkiewicz@gmail.com
12:00 – 14:00 Elżbieta Gończ – Koordynator Kom.: 501 052 523;
Email: mediator-egoncz@planowanierozwoju.eu
14:00 – 16:00 Tomasz Jachnicki Kom.: 519 516 099;
Email: mediator-tjachnicki@o2.pl
Marzena Naruszewicz Kom.: 530 988 992;
Email: marzenanar333@wp.pl
Dyżury zamiennie wg ustaleń mediatorów
PONIEDZIAŁKI PARZYSTE
(poniedziałek 2 i 4)
10:00 – 12:00 Katarzyna Dobrowolska-Weprzędz Kom.: 508 237 444;
Email: katarzyna.dobrowolska@wp.pl
Marcin Korybalski Kom.: 511 695 533;
Email: mkorybalski71@gmail.com
Dyżury zamiennie wg ustaleń mediatorów
12:00 – 14:00 Radosław Lenarczyk Kom.: tel. 791 993 883;
E-mail: radek.lenarczyk@gmail.com
Dyżur zawieszony do 31.12.2019
14:00 – 16:00 Urszula Badełek-Szabelka Kom.: 884 219 240;
Email: kropka470@wp.pl
Monika Baranowska Kom.: 510-555-520;
E-mail: kontakt@mediator-baranowska.pl
Dyżury zamiennie wg ustaleń mediatorów

Uwaga! Mediator Radosław Lenarczyk zawiesił swoje dyżury do końca 2019 r. Zastępstwo w trakcie ustalania przez Koordynatora.

 Opublikowano przez o 08:41
Sie 232019
 

DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W GDAŃSKU

w dniu 23 sierpnia 2019 roku ogłasza konkurs na 2 wolne stanowiska urzędnicze  -stażysty
w Sądzie Rejonowym  w Sopocie

ul. 1 Maja 10, 81-828 Sopot

nr referencyjny: K.1001 – 401/19 

Opis stanowiska:

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na etacie stażysty będzie należało:

 • wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem akt spraw sądowych,
 • obsługa referatu sędziowskiego, obsługa urządzeń ewidencyjnych, sporządzanie wokand,
 • przygotowywanie korespondencji,
 • protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach,
 • wykonywanie innych czynności przewidzianych w Regulaminie urzędowania

sądów powszechnych.

Oferujemy:

 1. Umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.
 2. Świadczenia z funduszu socjalnego.

Wymagania niezbędne:

 • pełna zdolność do czynności prawnych;
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia;
 • wobec kandydata nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane

z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

 • wykształcenie średnie i zdany egzamin maturalny;
 • zdolności analityczne;
 • znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się

sprzętem komputerowym;

 • kreatywność;
 • komunikatywność;
 • odporność na stres;
 • wysoka kultura osobista;
 • umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie – świadectwo maturalne

lub dyplom szkoły wyższej;

 • kopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie;
 • CV oraz podanie o przyjęcie do pracy wraz z danymi kontaktowymi;
 • oświadczenie  kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • oświadczenie kandydata, iż  nie był karany oraz  że nie toczy się przeciwko niemu

postępowanie  o przestępstwo ściganie z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

dla celów rekrutacji – klauzula informacyjna (WZORY OŚWIADCZEŃ W ZAŁĄCZENIU).

Dokumenty należy złożyć w terminie do 9 września 2019 roku w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego w Sopocie ul. 1 Maja 10, 81-828 Sopot, lub dostarczyć za pośrednictwem poczty, w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób:

Sąd Rejonowy w Sopocie
Oddział Administracyjny
ul. 1 Maja 10, 81-828 Sopot
dot. konkursu nr K.1001 – 401/19

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Dla ofert przysłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.

Etapy konkursu:

Pierwszy etap konkursu: selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie i miejscu drugiego etapu konkursu za pośrednictwem strony BIP Sądu Rejonowego w Sopocie.

Drugi etap konkursu będzie składał się z 3 części:

 1. sporządzenia pisma urzędowego,
 2. rozwiązania testu składającego się z 10 pytań,
 3. sprawdzeniu umiejętności pisania tekstu w pliku tekstowym Microsoft Word.

Warunkiem dopuszczenia kandydata do II i III części drugiego etapu konkursu jest prawidłowe sporządzenie pisma urzędowego.

Kandydaci, którzy pozytywnie zaliczą drugi etap rekrutacji zostaną powiadomieni bezpośrednio po zakończeniu drugiego etapu konkursu lub za pośrednictwem strony BIP Sądu Rejonowego w Sopocie o terminie trzeciego etapu konkursu (może odbyć się tego samego dnia).

Trzeci etap konkursu:  rozmowa kwalifikacyjna

Osoby które nie zostaną zakwalifikowane do konkursu będą mogły odebrać złożone dokumenty w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku konkursu. Po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Dyrektor Sądu Okręgowego w Gdańsku zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyny.

 Opublikowano przez o 14:36