sad8

Lut 172020
 

Tutejszy Sąd zgodnie z obchodami tegorocznego Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem organizuje w dniu 21.02.2020 r. od godz. 08:00 do 10:00 spotkanie z mediatorem ze Stowarzyszenia OVUM a w dniach 24.02.2020 r., 26.02.2020 r. oraz 28.02.2020 r. od godz. 09:00 do 12:00 spotkanie z asystentem sędziego tut. jednostki.

 Opublikowano przez o 14:13
Lut 172020
 

„Sąd Rejonowy w Sopocie ogłasza, że w sprawie I Ns 327/19 złożono wykaz majątku spadkowego po Mateuszu Pudykiewiczu, zmarłym dnia 03 lipca 2018 r., nr PESEL 86022302595, ostatnio zamieszkałym pod adresem: 81-825 Sopot, ul. Antoniego Abrahama 28 B 40.
Sąd poucza, iż ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, a osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (to znaczy każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.”

 Opublikowano przez o 09:53
Paź 282019
 
GODZINY DYŻURU IMIĘ I NAZWISKO MEDIATORA
Dane do kontaktu                             
PONIEDZIAŁKI NIEPARZYSTE
(poniedziałek 1-3-5)
10:00 – 12:00 Agnieszka Iwaniuk
Kom.: 507 193 962;
Email: iwaniukagnieszka@gmail.com
14:00 – 16:00 Tomasz Jachnicki
Kom.: 519 516 099;
Email: mediator-tjachnicki@o2.pl
Marzena Naruszewicz
Kom.: 530 988 992;
Email: marzenanar333@wp.pl
Dyżury zamiennie wg ustaleń mediatorów
PONIEDZIAŁKI PARZYSTE (poniedziałek 2 i 4)
10:00 – 12:00 Aleksandra Lewandowska
Kom.: 502 600 717;
Email: kancelaria@mediacje-lewandowska.pl
Marcin Korybalski
Kom.: 511 695 533;
Email: mkorybalski71@gmail.com
12:00 – 14:00 Katarzyna Dobrowolska-Weprzędz
Kom.: 508 237 444;
Email: katarzyna.dobrowolska@wp.pl
 
14:00 – 16:00 Urszula Badełek-Szabelka
Kom.: 884 219 240;
Email: urszula.szbelka@gmail.com
Monika Baranowska
Kom.: 510-555-520;
E-mail: kontakt@mediator-baranowska.pl
Dyżury zamiennie wg ustaleń mediatorów

UWAGA!

Uprzejmie informujemy, że do dnia 31 sierpnia 2020 r. w tut. Sądzie nie będzie spotkań mediacyjnych w poniedziałki. Jest możliwość realizacji wyznaczonych przez sąd konkretnych spotkań informacyjnych.

Po okresie wakacyjnym planowany jest powrót do stałych poniedziałkowych dyżurów.

 Opublikowano przez o 10:47
Paź 112019
 

Ustanowiono dla nieznanej z miejsca pobytu Grażyny Groth ostatnio zamieszkałej w Sopocie przy ul. Mazowieckiej 23D kuratora w osobie r.pr. Tomasza Wolnego – Dunst, celem reprezentowania ww. w postępowaniu z wniosku Krzysztofa Groth o stwierdzenie nabycia spadku po Gerardzie Groth oraz Mariannie Groth. Pisma, wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanego lub osoby uprawnionej do jego zastępowania.

 Opublikowano przez o 08:23
Wrz 202019
 

Sąd Rejonowy w Sopocie ogłasza, że w sprawie I Ns 220/19 złożono wykaz majątku spadkowego po Januszu Jabłońskim, zmarłym dnia 05 marca 2019 r., nr PESEL 53032411337, ostatnio zamieszkałego pod adresem: 81-821 Sopot, ul. Księżycowa 3A/1.
Sąd poucza, iż ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, a osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (to znaczy każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 Opublikowano przez o 14:16
Sie 232019
 

DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W GDAŃSKU

w dniu 23 sierpnia 2019 roku ogłasza konkurs na 2 wolne stanowiska urzędnicze  -stażysty
w Sądzie Rejonowym  w Sopocie

ul. 1 Maja 10, 81-828 Sopot

nr referencyjny: K.1001 – 401/19 

Opis stanowiska:

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na etacie stażysty będzie należało:

 • wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem akt spraw sądowych,
 • obsługa referatu sędziowskiego, obsługa urządzeń ewidencyjnych, sporządzanie wokand,
 • przygotowywanie korespondencji,
 • protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach,
 • wykonywanie innych czynności przewidzianych w Regulaminie urzędowania

sądów powszechnych.

Oferujemy:

 1. Umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.
 2. Świadczenia z funduszu socjalnego.

Wymagania niezbędne:

 • pełna zdolność do czynności prawnych;
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia;
 • wobec kandydata nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane

z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

 • wykształcenie średnie i zdany egzamin maturalny;
 • zdolności analityczne;
 • znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się

sprzętem komputerowym;

 • kreatywność;
 • komunikatywność;
 • odporność na stres;
 • wysoka kultura osobista;
 • umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie – świadectwo maturalne

lub dyplom szkoły wyższej;

 • kopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie;
 • CV oraz podanie o przyjęcie do pracy wraz z danymi kontaktowymi;
 • oświadczenie  kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • oświadczenie kandydata, iż  nie był karany oraz  że nie toczy się przeciwko niemu

postępowanie  o przestępstwo ściganie z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

dla celów rekrutacji – klauzula informacyjna (WZORY OŚWIADCZEŃ W ZAŁĄCZENIU).

Dokumenty należy złożyć w terminie do 9 września 2019 roku w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego w Sopocie ul. 1 Maja 10, 81-828 Sopot, lub dostarczyć za pośrednictwem poczty, w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób:

Sąd Rejonowy w Sopocie
Oddział Administracyjny
ul. 1 Maja 10, 81-828 Sopot
dot. konkursu nr K.1001 – 401/19

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Dla ofert przysłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.

Etapy konkursu:

Pierwszy etap konkursu: selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie i miejscu drugiego etapu konkursu za pośrednictwem strony BIP Sądu Rejonowego w Sopocie.

Drugi etap konkursu będzie składał się z 3 części:

 1. sporządzenia pisma urzędowego,
 2. rozwiązania testu składającego się z 10 pytań,
 3. sprawdzeniu umiejętności pisania tekstu w pliku tekstowym Microsoft Word.

Warunkiem dopuszczenia kandydata do II i III części drugiego etapu konkursu jest prawidłowe sporządzenie pisma urzędowego.

Kandydaci, którzy pozytywnie zaliczą drugi etap rekrutacji zostaną powiadomieni bezpośrednio po zakończeniu drugiego etapu konkursu lub za pośrednictwem strony BIP Sądu Rejonowego w Sopocie o terminie trzeciego etapu konkursu (może odbyć się tego samego dnia).

Trzeci etap konkursu:  rozmowa kwalifikacyjna

Osoby które nie zostaną zakwalifikowane do konkursu będą mogły odebrać złożone dokumenty w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku konkursu. Po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Dyrektor Sądu Okręgowego w Gdańsku zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyny.

 Opublikowano przez o 14:36
Cze 122019
 

Godziny otwarcia kancelarii:

wtorek – czwartek: 7:15 – 13:15

środa: 7:15 – 17:15

Komornik przyjmuje interesantów osobiście w środy w godzinach: 7:15 – 17:15

(W sprawach pilnych komornik przyjmuje interesantów poza ustalonymi godzinami przyjęć)

Siedziba Kancelarii mieści się przy ulicy 3 Maja 56 (I piętro), 81-850 Sopot

tel. 500-112-098

e-mail: sopot.golian@komornik.pl

www.komorniksopot.pl

Rachunek bankowy:

BNP Paribas SA nr 63 1600 1462 1822 4036 0000 0001

 Opublikowano przez o 08:12
Maj 102019
 

Sąd Rejonowy w Sopocie, Wydział I Cywilny postanowieniem z dnia 03 kwietnia 2019 r. sygn. akt I Ns 414/18:
Zezwolił wnioskodawcom NDI Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie oraz NDI Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Urbanowie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 56 zł (pięćdziesiąt sześć złotych) tytułem wierzytelności przypadającej uczestnikom Jerzemu Zajdel i Alicji Zajdel w związku z koniecznością usunięcia drzew i krzewów znajdujących się na będącej własnością uczestników działce nr ewid. 1302 obręb Białobrzegi, gmina m. Krosno, która to kwota ma być wydana uczestnikom Jerzemu Zajdel, Alicji Zajdel lub innym uprawnionym osobom, po złożeniu przez taką osobę wniosku o wydanie depozytu sądowego oraz przedłożeniu dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do działki o nr ewid. 1302 obręb Białobrzegi, gmina m. Krosno.

Wzywa się Jerzego Zajdel, Alicję Zajdel bądź też inne uprawnione osoby do odbioru świadczenia z depozytu.

 Opublikowano przez o 08:26
Kwi 232019
 

Sąd Rejonowy w Sopocie ogłasza, że w sprawie I Ns 60/19 złożono wykaz majątku spadkowego po Jadwidze Kruszczyńskiej, zmarłej dnia 16 stycznia 2019 r., nr PESEL 37121702209, ostatnio zamieszkałej pod adresem: T. Kościuszki 33C/63, 81-702 Sopot.

Sąd poucza, iż ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, a osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (to znaczy każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 Opublikowano przez o 09:36