Sie 232019
 

DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W GDAŃSKU

w dniu 23 sierpnia 2019 roku ogłasza konkurs na 2 wolne stanowiska urzędnicze  -stażysty
w Sądzie Rejonowym  w Sopocie

ul. 1 Maja 10, 81-828 Sopot

nr referencyjny: K.1001 – 401/19 

Opis stanowiska:

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na etacie stażysty będzie należało:

 • wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem akt spraw sądowych,
 • obsługa referatu sędziowskiego, obsługa urządzeń ewidencyjnych, sporządzanie wokand,
 • przygotowywanie korespondencji,
 • protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach,
 • wykonywanie innych czynności przewidzianych w Regulaminie urzędowania

sądów powszechnych.

Oferujemy:

 1. Umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.
 2. Świadczenia z funduszu socjalnego.

Wymagania niezbędne:

 • pełna zdolność do czynności prawnych;
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia;
 • wobec kandydata nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane

z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

 • wykształcenie średnie i zdany egzamin maturalny;
 • zdolności analityczne;
 • znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się

sprzętem komputerowym;

 • kreatywność;
 • komunikatywność;
 • odporność na stres;
 • wysoka kultura osobista;
 • umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie – świadectwo maturalne

lub dyplom szkoły wyższej;

 • kopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie;
 • CV oraz podanie o przyjęcie do pracy wraz z danymi kontaktowymi;
 • oświadczenie  kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • oświadczenie kandydata, iż  nie był karany oraz  że nie toczy się przeciwko niemu

postępowanie  o przestępstwo ściganie z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

dla celów rekrutacji – klauzula informacyjna (WZORY OŚWIADCZEŃ W ZAŁĄCZENIU).

Dokumenty należy złożyć w terminie do 9 września 2019 roku w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego w Sopocie ul. 1 Maja 10, 81-828 Sopot, lub dostarczyć za pośrednictwem poczty, w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób:

Sąd Rejonowy w Sopocie
Oddział Administracyjny
ul. 1 Maja 10, 81-828 Sopot
dot. konkursu nr K.1001 – 401/19

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Dla ofert przysłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.

Etapy konkursu:

Pierwszy etap konkursu: selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie i miejscu drugiego etapu konkursu za pośrednictwem strony BIP Sądu Rejonowego w Sopocie.

Drugi etap konkursu będzie składał się z 3 części:

 1. sporządzenia pisma urzędowego,
 2. rozwiązania testu składającego się z 10 pytań,
 3. sprawdzeniu umiejętności pisania tekstu w pliku tekstowym Microsoft Word.

Warunkiem dopuszczenia kandydata do II i III części drugiego etapu konkursu jest prawidłowe sporządzenie pisma urzędowego.

Kandydaci, którzy pozytywnie zaliczą drugi etap rekrutacji zostaną powiadomieni bezpośrednio po zakończeniu drugiego etapu konkursu lub za pośrednictwem strony BIP Sądu Rejonowego w Sopocie o terminie trzeciego etapu konkursu (może odbyć się tego samego dnia).

Trzeci etap konkursu:  rozmowa kwalifikacyjna

Osoby które nie zostaną zakwalifikowane do konkursu będą mogły odebrać złożone dokumenty w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku konkursu. Po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Dyrektor Sądu Okręgowego w Gdańsku zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyny.

 Opublikowano przez o 14:36
Paź 032018
 

Treść ogłoszeń o wynikach z uwagi na znajdujące się w nich dane osobowe (imię i nazwisko) osób fizycznych została usunięta ze strony BIP.

Sąd Rejonowy w Sopocie z siedzibą w Sopocie przy ul. 1 Maja 10, reprezentowany przez Prezesa Sądu Rejonowego w Sopocie, informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L.  z 2016 r. Nr 119, str. 1).

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Sopocie pod adresem: http://www.sopot.sr.gov.pl w zakładce: Ochrona danych osobowych.

 Opublikowano przez o 12:04
Paź 032018
 

Treść ogłoszeń o wynikach z uwagi na znajdujące się w nich dane osobowe (imię i nazwisko) osób fizycznych została usunięta ze strony BIP.

Sąd Rejonowy w Sopocie z siedzibą w Sopocie przy ul. 1 Maja 10, reprezentowany przez Prezesa Sądu Rejonowego w Sopocie, informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L.  z 2016 r. Nr 119, str. 1).

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Sopocie pod adresem: http://www.sopot.sr.gov.pl w zakładce: Ochrona danych osobowych.

 Opublikowano przez o 10:20
Wrz 242018
 

Treść ogłoszeń o wynikach z uwagi na znajdujące się w nich dane osobowe (imię i nazwisko) osób fizycznych została usunięta ze strony BIP.

Sąd Rejonowy w Sopocie z siedzibą w Sopocie przy ul. 1 Maja 10, reprezentowany przez Prezesa Sądu Rejonowego w Sopocie, informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L.  z 2016 r. Nr 119, str. 1).

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Sopocie pod adresem: http://www.sopot.sr.gov.pl w zakładce: Ochrona danych osobowych.

 Opublikowano przez o 08:35
Sie 242018
 

PREZES SĄDU REJONOWEGO

W SOPOCIE

 

w dniu 24 sierpnia 2018 r.

ogłasza konkurs na jedno wolne stanowisko

ASYSTENTA SĘDZIEGO W SĄDZIE REJONOWYM W SOPOCIE – umowa o pracę na zastępstwo

81-828 Sopot ul. 1 Maja 10,

nr referencyjny: Adm.-112-5/2018

 

Kandydaci muszą spełniać warunki określone w art. 155 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 133):

 1. posiadać obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej i korzystać w pełni z praw cywilnych i obywatelskich;
 2. posiadać nieskazitelny charakter;
 3. posiadać ukończone studia wyższe prawnicze w Polsce z tytułem magistra lub studia zagraniczne uznane w Polsce;
 4. mieć ukończone 24 lata;

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego zawierający aktualny adres zamieszkania oraz numer telefonu;
 2. własnoręcznie sporządzony życiorys;
 3. informację o przebiegu kariery zawodowej (CV);
 4. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów;
 5. oświadczenie, o którym mowa w art. 155a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, tj. oświadczenie kandydata, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 6. oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych na potrzeby konkursu,
 8. aktualną fotografie zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

 

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

Kandydat składa wymagane dokumenty (WZORY DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH W ZAŁĄCZENIU) opatrzone oznaczeniem konkursu bezpośrednio w siedzibie Sądu w terminie do dnia  10 września 2018 roku do: Oddziału Administracyjnego Sądu Rejonowego w Sopocie, ul. 1 Maja 10, 81-828 Sopot  tel. (58) 55-49-820 albo przesyła je za pośrednictwem operatora pocztowego. W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego za datę ich złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora.

1/ etap pierwszy – wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

Kandydaci dopuszczeni do drugiego etapu konkursu zostaną powiadomieni poprzez ogłoszenie umieszczone na stronie BIP Sądu Rejonowego w Sopocie oraz tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Sopocie nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia drugiego etapu konkursu;

2/ etap drugi – test obejmujący 36 pytań z zakresu prawa cywilnego i karnego oraz postępowania cywilnego i karnego oraz praca pisemna na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa cywilnego i prawa karnego, wybrany przez kandydata;

3/ etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna.

 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpoznawane.

Przy składaniu dokumentów należy powołać się na nr referencyjny konkursu Adm.-112-5/18.

Drugi etap konkursu (test) odbędzie się w dniu 3 października 2018 roku o godz. 09:00 w Sali 2.10
w Sądzie Rejonowym w Sopocie, ul. 1 Maja 10.

 

Jednocześnie informuję, iż osoby zatrudnione na stanowisku asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Sopocie nie mogą odbywać aplikacji radcowskiej lub aplikacji adwokackiej.

 

Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane mogą odebrać dokumenty w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku konkursu – po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.

 

Załączniki:

Ogloszenie_z_24.08.18 r.

1_wniosek_o_zatrudnienie

2_zyciorys_i_infor.o_przebiegu_kariery_zawodowej

3_odpis_dyplomu_studiow_wyzszych

4_oswiadczenia_szt.2

5_klauzule_-_rekrutacja_asystent

 Opublikowano przez o 12:18
Lip 192018
 

Treść zawiadomień o wynikach I etapu konkursu z uwagi na znajdujące się w nich dane osobowe (imię i nazwisko) osób fizycznych została usunięta ze strony BIP.

Sąd Rejonowy w Sopocie z siedzibą w Sopocie przy ul. 1 Maja 10, reprezentowany przez Prezesa Sądu Rejonowego w Sopocie, informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L.  z 2016 r. Nr 119, str. 1).

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Sopocie pod adresem: http://www.sopot.sr.gov.pl w zakładce: Ochrona danych osobowych.

 Opublikowano przez o 14:13
Lut 012018
 

Treść zawiadomień o wynikach z uwagi na znajdujące się w nich dane osobowe (imię i nazwisko) osób fizycznych została usunięta ze strony BIP.

Sąd Rejonowy w Sopocie z siedzibą w Sopocie przy ul. 1 Maja 10, reprezentowany przez Prezesa Sądu Rejonowego w Sopocie, informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L.  z 2016 r. Nr 119, str. 1).

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Sopocie pod adresem: http://www.sopot.sr.gov.pl w zakładce: Ochrona danych osobowych.

 Opublikowano przez o 10:14
Sty 232018
 

Treść zawiadomień ws. listy osób zakwalifikowanych do III etapu konkursu z uwagi na znajdujące się w nich dane osobowe (imię i nazwisko) osób fizycznych została usunięta ze strony BIP.

Sąd Rejonowy w Sopocie z siedzibą w Sopocie przy ul. 1 Maja 10, reprezentowany przez Prezesa Sądu Rejonowego w Sopocie, informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L.  z 2016 r. Nr 119, str. 1).

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Sopocie pod adresem: http://www.sopot.sr.gov.pl w zakładce: Ochrona danych osobowych.

 Opublikowano przez o 08:45