Cze 082021
 

Sąd Rejonowy w Sopocie, Wydział I Cywilny postanowieniem z dnia 10 listopada 2020 r. sygn. akt I Ns 188/20:

zezwolił wnioskodawcy Piotrowi Nehringowi na złożenie do depozytu sądowego kwoty łącznej 100.000 zł (sto tysięcy złotych) wskazanej w pkt. 2 ugody zawartej w dniu 09 sierpnia 2018 r. w postępowaniu przed Sądem Rejonowym w Sopocie w sprawie I Ns 440/16 tytułem spłaty działu spadku po Janinie Nehring i rozliczenia z tytułu zniesienia współwłasności nieruchomości położonej w Sopocie przy ul. Armii Krajowej nr 30 w następujących kwotach i datach:

  1. kwoty 10.000 zł (dziesięciu tysięcy złotych) płatnej do dnia 09 sierpnia 2019 r.,
    1. kwoty 20.000 zł (dwudziestu tysięcy złotych) płatnej do dnia 09 sierpnia 2020 r.,
    1. kwoty 20.000 zł (dwudziestu tysięcy złotych) płatnej do dnia 09 sierpnia 2021 r.,
    1. kwoty 25.000 zł (dwudziestu pięciu tysięcy złotych) płatnej do dnia 09 sierpnia 2022 r.,
    1. kwoty 25.000 zł (dwudziestu pięciu tysięcy złotych) płatnej do dnia 09 sierpnia 2023 r.,

– która to kwota ma być wydana uczestniczce postępowania Jadwidze Honoracie Segura za pokwitowaniem.

     Wzywa się uczestniczkę postępowania do odbioru świadczenia z depozytu.

 Opublikowano przez o 14:33
Cze 072021
 

Sąd Rejonowy w Sopocie ogłasza, że w sprawie I Ns 241/20 w dniu 2 czerwca 2021 r. wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Mariuszu Józefie Starostce (Starostka) zmarłym dnia 10 lipca 2018 r. w Kościerzynie, ostatnio zamieszkałym w Sopocie, zlecając jego wykonanie Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Sopocie Aleksandrze Treder.

 Opublikowano przez o 11:00
Maj 212021
 

„Sąd Rejonowy w Sopocie ogłasza, że w sprawie I Ns 36/21 w dniu 20 maja 2021 roku wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Irenie Lasch, z domu Gawłowskiej, zmarłej w dniu 25 listopada 2003 roku w Gdańsku, ostatnio stale zamieszkałej w Sopocie, zlecając jego wykonanie Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Sopocie Agnieszce Ewie Golian.”

 Opublikowano przez o 13:38
Kwi 192021
 

Sąd Rejonowy w Sopocie ogłasza, że w sprawie I Ns 223/20 w dniu 30 grudnia 2020 roku wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Grzegorzu Mieczkowskim (PESEL: 39060504791), zmarłym w dniu 18 września 2019 roku w Sopocie, ostatnio stale zamieszkałym w Sopocie , zlecając jego wykonanie Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Sopocie Aleksandrze Treder.

 Opublikowano przez o 11:07
Lut 052021
 

Sąd Rejonowy w Sopocie ogłasza, że w sprawie I N 12/21 złożono wykaz inwentarza spadku po Janie Karasiu, synu Antoniego i Bronisławy, zmarłym dnia 29 grudnia 2020 roku w Gdyni, mającym ostatnie stałe miejsce zwykłego pobytu w Sopocie.

                Sąd poucza, iż ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, a osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (to znaczy każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 Opublikowano przez o 11:39
Kwi 102020
 

Sąd Rejonowy w Sopocie ogłasza, że w sprawie I N 92/20 złożono wykaz inwentarza przedsiębiorstwa spadku pod firmą Gaja Travel – Eugeniusz Trębski w spadku, prowadzonego przez Eugeniusza Trębskiego, zmarłego dnia 15 stycznia 2020 r. , Nr NIP 585112569, REGON 191143062, adres 81-805 Sopot, Aleja Niepodległości nr 786 lok. 9.

          Sąd poucza, iż ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, a osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (to znaczy każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza”.

 Opublikowano przez o 13:14
Mar 022020
 

Sąd Rejonowy w Sopocie ogłasza, że w sprawie I Ns 51/20 złożono wykaz majątku spadkowego po Macieju Piotrze Połubok, zmarłym dnia 08 lipca 2012 r., nr PESEL 71061712832, ostatnio zamieszkałym pod adresem: 81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 99/7.
Sąd poucza, iż ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, a osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (to znaczy każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 Opublikowano przez o 10:58
Lut 192020
 

Sąd Rejonowy w Sopocie, Wydział I Cywilny postanowieniem z dnia 05 grudnia 2019 r. sygn. akt I Ns 303/18 :
dla spadkobierców Krystyny Zofii Szynal z d. Włodarz, c. Michała i Anny, ur. 16.09.1936 r. ustanowił kuratora procesowego w osobie pracownika tut. Sądu – Marii Mitros; zarządził publiczne ogłoszenie w budynku sądowym, lokalu Urzędu Gminy Miasta Sopotu, Urzędzie Gminy Brzostek oraz Sądzie Rejonowym w Dębicy o ustanowieniu kuratora; uzależnił skuteczność doręczenia pism kuratorowi od upływu 14 dni od chwili wywieszenia obwieszczeń,
oraz
zezwolił wnioskodawcom NDI Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie oraz NDI Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Urbanowie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 273 zł (dwieście siedemdziesiąt trzy złote) tytułem wierzytelności przypadającej Krystynie Zofii Szynal w związku z koniecznością usunięcia drzew i krzewów znajdujących się na będącej własnością uczestniczki działce o nr ewid. 272 obręb Bukowa gmina Brzostek,

-która to kwota ma być wydana następcom prawnym Krystyny Zofii Szynal albo innym uprawnionym osobom, po: złożeniu przez taką osobę wniosku o wydanie depozytu sądowego oraz przedłożeniu dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do działki o nr ewid. 272 obręb Bukowa gmina Brzostek uprawniający do pobierania pożytków z ww. działki,
Wzywa się następców prawnych uczestnika postępowania Krystyny Zofii Szynal bądź też inne uprawnione osoby do odbioru świadczenia z depozytu.

 Opublikowano przez o 09:13
Lut 172020
 

„Sąd Rejonowy w Sopocie ogłasza, że w sprawie I Ns 327/19 złożono wykaz majątku spadkowego po Mateuszu Pudykiewiczu, zmarłym dnia 03 lipca 2018 r., nr PESEL 86022302595, ostatnio zamieszkałym pod adresem: 81-825 Sopot, ul. Antoniego Abrahama 28 B 40.
Sąd poucza, iż ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, a osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (to znaczy każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.”

 Opublikowano przez o 09:53
Paź 112019
 

Ustanowiono dla nieznanej z miejsca pobytu Grażyny Groth ostatnio zamieszkałej w Sopocie przy ul. Mazowieckiej 23D kuratora w osobie r.pr. Tomasza Wolnego – Dunst, celem reprezentowania ww. w postępowaniu z wniosku Krzysztofa Groth o stwierdzenie nabycia spadku po Gerardzie Groth oraz Mariannie Groth. Pisma, wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanego lub osoby uprawnionej do jego zastępowania.

 Opublikowano przez o 08:23