Mar 192019
 

Sąd Rejonowy w Sopocie, Wydział I Cywilny postanowieniem z dnia 28 stycznia 2019 r. sygn. akt I Ns 310/18:

zezwolił wnioskodawcom NDI Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie oraz NDI Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Urbanowie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 245 zł (dwieście czterdzieści pięć złotych) tytułem wierzytelności przypadającej uczestnikowi postępowania Robertowi Kozikowi w związku z koniecznością usunięcia drzew i krzewów znajdujących się na będącej własnością uczestnika działce o nr ewid. 501/30  obręb Wojaszówka, gmina Wojaszówka

– która to kwota ma być wydana uczestnikowi postępowania lub innym uprawnionym osobom, po złożeniu przez taką osobę wniosku o wydanie depozytu sądowego oraz przedłożeniu dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do działki o nr ewid. 501/30 obręb Wojaszówka, gmina Wojaszówka,

Wzywa się uczestnika postępowania Roberta Kozik bądź też inne uprawnione osoby do odbioru świadczenia z depozytu.

 Opublikowano przez o 09:27
Mar 072019
 

Sąd Rejonowy w Sopocie, Wydział I Cywilny postanowieniem z dnia 14 stycznia 2019 r. sygn. akt I Ns 57/18 : dla wierzyciela Bożeny Koseckiej ustanowił kuratora procesowego w osobie pracownika tut. Sądu Wojciecha Kraszewskiego – ; zarządził publiczne ogłoszenie w budynku sądowym i lokalu Urzędu Gminy Miasta Sopotu o ustanowieniu kuratora; uzależnił skuteczność doręczenia pism kuratorowi od upływu 14 dni od chwili wywieszenia obwieszczenia.

 Opublikowano przez o 13:37
Mar 072019
 

Przed Sądem Rejonowym w Sopocie Wydział I Cywilny, pod sygnaturą akt I Ns 140/16 toczy się postępowanie w sprawie z wniosku Deutsche Bank Polska SA w Warszawie z udziałem Witolda Klonowskiego, Karoliny Klonowskiej, Jerzego Klonowskiego oraz Banku Millennium S.A. w Warszawie o stwierdzenie nabycia spadku po  Alicji Felicji Klonowskiej z domu Koterba, córce Ignacego i Franciszki, ur. 14 stycznia 1956 r. w Golubiu – Dobrzyniu, zmarłej 03 czerwca 2013 r. w Sopocie, ostatnio zamieszkałej w Sopocie przy ul. Grunwaldzkiej 42/2. Wzywa się spadkobierców, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia publikacji ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

 Opublikowano przez o 13:34
Mar 052019
 

Przed Sądem Rejonowym w Sopocie Wydział I Cywilny, pod sygnaturą akt I Ns 182/17 toczy się postępowanie w sprawie z wniosku Karola Bełcikowskiego o stwierdzenie nabycia spadku po  Ewie Stanisławie Bełcikowskiej,  córce Karola i Henryki, ur. 15 stycznia 1922 r. w Pułtusku, zmarłej 07 stycznia 2017 roku  w Gdańsku, ostatnio zamieszkałej w Sopocie przy ul. Niepodległości 690/11. Wzywa się spadkobierców, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia publikacji ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

 Opublikowano przez o 14:58
Lut 252019
 

Sąd Rejonowy w Sopocie, Wydział I Cywilny postanowieniem z dnia 26 listopada 2018 r. sygn. akt I Ns 300/18 :
dla spadkobierców Bronisława Micek, ur. 30.03.1931 r. w Szynwałdzie ustanowił kuratora procesowego w osobie pracownika tut. Sądu – Izabelli Rymkiewicz; zarządził publiczne ogłoszenie w budynku sądowym i lokalu Urzędu Gminy Miasta Sopotu o ustanowieniu kuratora; uzależnił skuteczność doręczenia pism kuratorowi od upływu 14 dni od chwili wywieszenia obwieszczeń,
oraz
zezwolił wnioskodawcom NDI Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie oraz NDI Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Urbanowie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 5,50 zł (pięć złotych i pięćdziesiąt groszy) tytułem wierzytelności przypadającej Bronisławowi Micek w związku z koniecznością usunięcia drzew i krzewów znajdujących się na będącej własnością uczestników działce o nr ewid. 3334 obręb Szynwałd gmina Skrzyszów, która to kwota ma być wydana następcom prawnym Bronisława Micek albo innym uprawnionym osobom, po: złożeniu przez taką osobę wniosku o wydanie depozytu sądowego oraz przedłożeniu dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do działki o nr ewid. 3334 obręb Szynwałd gmina Skrzyszów uprawniający do pobierania pożytków z ww. działki.
Wzywa się następców prawnych Bronisława Micek bądź też inne uprawnione osoby do odbioru świadczenia z depozytu.

 Opublikowano przez o 14:19
Lut 252019
 

Sąd Rejonowy w Sopocie, Wydział I Cywilny postanowieniem z dnia 29 listopada 2018 r. sygn. akt I Ns 309/18 :
dla spadkobierców uczestnika postępowania Jana Stanek, ur. 20.12.1924 r. w Potoku ustanowił kuratora procesowego w osobie pracownika tut. Sądu – Izabelli Rymkiewicz; zarządził publiczne ogłoszenie w budynku sądowym i lokalu Urzędu Gminy Miasta Sopotu o ustanowieniu kuratora; uzależnił skuteczność doręczenia pism kuratorowi od upływu 14 dni od chwili wywieszenia obwieszczeń,
oraz
zezwolił wnioskodawcom NDI Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie oraz NDI Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Urbanowie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 798 zł (siedmiuset dziewięćdziesięciu ośmiu złotych) tytułem wierzytelności przypadającej uczestnikowi postępowania Janowi Stanek w związku z koniecznością usunięcia drzew i krzewów znajdujących się na będącej własnością uczestnika działce o nr ewid. 642/1 obręb Ustrobna gmina Wojaszówka, która to kwota ma być wydana następcom prawnym uczestnika postępowania Jana Stanek albo innym uprawnionym osobom, po: złożeniu przez taką osobę wniosku o wydanie depozytu sądowego oraz przedłożeniu dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do działki o nr ewid. 642/1 obręb Ustrobna gmina Wojaszówka uprawniający do pobierania pożytków z ww. działki.
Wzywa się następców prawnych uczestnika postępowania Jana Stanek bądź też inne uprawnione osoby do odbioru świadczenia z depozytu.

 Opublikowano przez o 14:18