Maj 102019
 

Sąd Rejonowy w Sopocie, Wydział I Cywilny postanowieniem z dnia 03 kwietnia 2019 r. sygn. akt I Ns 414/18:
Zezwolił wnioskodawcom NDI Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie oraz NDI Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Urbanowie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 56 zł (pięćdziesiąt sześć złotych) tytułem wierzytelności przypadającej uczestnikom Jerzemu Zajdel i Alicji Zajdel w związku z koniecznością usunięcia drzew i krzewów znajdujących się na będącej własnością uczestników działce nr ewid. 1302 obręb Białobrzegi, gmina m. Krosno, która to kwota ma być wydana uczestnikom Jerzemu Zajdel, Alicji Zajdel lub innym uprawnionym osobom, po złożeniu przez taką osobę wniosku o wydanie depozytu sądowego oraz przedłożeniu dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do działki o nr ewid. 1302 obręb Białobrzegi, gmina m. Krosno.

Wzywa się Jerzego Zajdel, Alicję Zajdel bądź też inne uprawnione osoby do odbioru świadczenia z depozytu.

 Opublikowano przez o 08:26
Maj 082019
 

Przed Sądem Rejonowym w Sopocie Wydział I Cywilny, pod sygnaturą akt I Ns 37/17 toczy się postępowanie w sprawie z wniosku Bohdana Aleksandra Garsteckiego o stwierdzenie nabycia spadku po Hannie Aleksandrze Karnickiej z domu Karnickiej, córce Jana Karnickiego i Heleny Karnickiej, urodzonej 22 września 1924 r. w Bydgoszczy, zmarłej 7 października 2016 r. w Sopocie, ostatnio zamieszkałej w Sopocie przy ul. Grunwaldzkiej 99/4. Wzywa się spadkobierców, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia publikacji ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

 Opublikowano przez o 08:13
Kwi 232019
 

Sąd Rejonowy w Sopocie ogłasza, że w sprawie I Ns 60/19 złożono wykaz majątku spadkowego po Jadwidze Kruszczyńskiej, zmarłej dnia 16 stycznia 2019 r., nr PESEL 37121702209, ostatnio zamieszkałej pod adresem: T. Kościuszki 33C/63, 81-702 Sopot.

Sąd poucza, iż ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, a osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (to znaczy każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 Opublikowano przez o 09:36
Kwi 012019
 

Przed Sądem Rejonowym w Sopocie Wydział I Cywilny, pod sygnaturą akt I Ns 76/12 toczy się postępowanie w sprawie z wniosku Beaty Biernat o stwierdzenie nabycia spadku po Danucie Marii Dąbrowskiej – Walio z domu Dąbrowskiej córce Antoniego Dąbrowskiego i Julii Elżanowskiej, urodzonej 28  września 1933 r. w Warszawie, zmarłej  18 stycznia 2012 r. w Sopocie, ostatnio zamieszkałej w Sopocie przy ul. Jana Kasprowicza 9/1. Wzywa się spadkobierców, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia publikacji ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

 Opublikowano przez o 11:50
Mar 272019
 

Na mocy art. 802 kodeksu postępowania cywilnego ustanowiono kuratora w osobie radcy prawnego Tomasza Wolnego-Dunst, do zastępowania dłużnika Mirosława Wojtysiak, syna Kazimierza i Irmgardy z d. Troka, ur. 19.04.1955 r. w sprawie egzekucyjnej z wniosku wierzyciela Gminy Miasta Sopot prowadzonej przez komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Sopocie Aleksandrę Treder sygn. akt Km 950/17. Pisma, wymagające dokonanie czynności procesowej lub egzekucyjnej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanego lub osoby uprawnionej do jego zastępowania.

 Opublikowano przez o 09:53
Mar 072019
 

Przed Sądem Rejonowym w Sopocie Wydział I Cywilny, pod sygnaturą akt I Ns 140/16 toczy się postępowanie w sprawie z wniosku Deutsche Bank Polska SA w Warszawie z udziałem Witolda Klonowskiego, Karoliny Klonowskiej, Jerzego Klonowskiego oraz Banku Millennium S.A. w Warszawie o stwierdzenie nabycia spadku po  Alicji Felicji Klonowskiej z domu Koterba, córce Ignacego i Franciszki, ur. 14 stycznia 1956 r. w Golubiu – Dobrzyniu, zmarłej 03 czerwca 2013 r. w Sopocie, ostatnio zamieszkałej w Sopocie przy ul. Grunwaldzkiej 42/2. Wzywa się spadkobierców, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia publikacji ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

 Opublikowano przez o 13:34
Mar 052019
 

Przed Sądem Rejonowym w Sopocie Wydział I Cywilny, pod sygnaturą akt I Ns 182/17 toczy się postępowanie w sprawie z wniosku Karola Bełcikowskiego o stwierdzenie nabycia spadku po  Ewie Stanisławie Bełcikowskiej,  córce Karola i Henryki, ur. 15 stycznia 1922 r. w Pułtusku, zmarłej 07 stycznia 2017 roku  w Gdańsku, ostatnio zamieszkałej w Sopocie przy ul. Niepodległości 690/11. Wzywa się spadkobierców, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia publikacji ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

 Opublikowano przez o 14:58
Lut 252019
 

Sąd Rejonowy w Sopocie, Wydział I Cywilny postanowieniem z dnia 26 listopada 2018 r. sygn. akt I Ns 300/18 :
dla spadkobierców Bronisława Micek, ur. 30.03.1931 r. w Szynwałdzie ustanowił kuratora procesowego w osobie pracownika tut. Sądu – Izabelli Rymkiewicz; zarządził publiczne ogłoszenie w budynku sądowym i lokalu Urzędu Gminy Miasta Sopotu o ustanowieniu kuratora; uzależnił skuteczność doręczenia pism kuratorowi od upływu 14 dni od chwili wywieszenia obwieszczeń,
oraz
zezwolił wnioskodawcom NDI Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie oraz NDI Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Urbanowie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 5,50 zł (pięć złotych i pięćdziesiąt groszy) tytułem wierzytelności przypadającej Bronisławowi Micek w związku z koniecznością usunięcia drzew i krzewów znajdujących się na będącej własnością uczestników działce o nr ewid. 3334 obręb Szynwałd gmina Skrzyszów, która to kwota ma być wydana następcom prawnym Bronisława Micek albo innym uprawnionym osobom, po: złożeniu przez taką osobę wniosku o wydanie depozytu sądowego oraz przedłożeniu dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do działki o nr ewid. 3334 obręb Szynwałd gmina Skrzyszów uprawniający do pobierania pożytków z ww. działki.
Wzywa się następców prawnych Bronisława Micek bądź też inne uprawnione osoby do odbioru świadczenia z depozytu.

 Opublikowano przez o 14:19
Lut 252019
 

Sąd Rejonowy w Sopocie, Wydział I Cywilny postanowieniem z dnia 29 listopada 2018 r. sygn. akt I Ns 309/18 :
dla spadkobierców uczestnika postępowania Jana Stanek, ur. 20.12.1924 r. w Potoku ustanowił kuratora procesowego w osobie pracownika tut. Sądu – Izabelli Rymkiewicz; zarządził publiczne ogłoszenie w budynku sądowym i lokalu Urzędu Gminy Miasta Sopotu o ustanowieniu kuratora; uzależnił skuteczność doręczenia pism kuratorowi od upływu 14 dni od chwili wywieszenia obwieszczeń,
oraz
zezwolił wnioskodawcom NDI Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie oraz NDI Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Urbanowie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 798 zł (siedmiuset dziewięćdziesięciu ośmiu złotych) tytułem wierzytelności przypadającej uczestnikowi postępowania Janowi Stanek w związku z koniecznością usunięcia drzew i krzewów znajdujących się na będącej własnością uczestnika działce o nr ewid. 642/1 obręb Ustrobna gmina Wojaszówka, która to kwota ma być wydana następcom prawnym uczestnika postępowania Jana Stanek albo innym uprawnionym osobom, po: złożeniu przez taką osobę wniosku o wydanie depozytu sądowego oraz przedłożeniu dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do działki o nr ewid. 642/1 obręb Ustrobna gmina Wojaszówka uprawniający do pobierania pożytków z ww. działki.
Wzywa się następców prawnych uczestnika postępowania Jana Stanek bądź też inne uprawnione osoby do odbioru świadczenia z depozytu.

 Opublikowano przez o 14:18
Lut 252019
 

Sąd Rejonowy w Sopocie, Wydział I Cywilny postanowieniem z dnia 29 listopada 2018 r. sygn. akt I Ns 306/18 :
dla spadkobierców uczestnika postępowania Marii Micek, ur. 19.02.1921 r. w Szynwałdzie ustanowił kuratora procesowego w osobie pracownika tut. Sądu – Izabelli Rymkiewicz; zarządził publiczne ogłoszenie w budynku sądowym i lokalu Urzędu Gminy Miasta Sopotu o ustanowieniu kuratora; uzależnił skuteczność doręczenia pism kuratorowi od upływu 14 dni od chwili wywieszenia obwieszczeń,
oraz
zezwolił wnioskodawcom NDI Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie oraz NDI Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Urbanowie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 534,00 zł (pięciuset trzydziestu czterech złotych) tytułem wierzytelności przypadającej uczestniczce postępowania Marii Micek w związku z koniecznością usunięcia drzew i krzewów znajdujących się na będącej własnością uczestniczki działce o nr ewid. 3347 obręb Szynwałd gmina Skrzyszów, która to kwota ma być wydana następcom prawnym uczestniczki postępowania Marii Micek albo innym uprawnionym osobom, po: złożeniu przez taką osobę wniosku o wydanie depozytu sądowego oraz przedłożeniu dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do działki o nr ewid. 3347 obręb Szynwałd gmina Skrzyszów uprawniający do pobierania pożytków z ww. działki.
Wzywa się następców prawnych uczestniczki postępowania Marii Micek bądź też inne uprawnione osoby do odbioru świadczenia z depozytu.”

 Opublikowano przez o 14:16