Gru 202018
 

„Sąd Rejonowy w Sopocie, Wydział I Cywilny postanowieniem z dnia 27 listopada 2018 r. sygn. akt I Ns 305/18 : dla spadkobierców Adolfa Adama Soprych, ur. 01.01.1937 r. w Strzegocicach s. Michała i Marii, ustanowił kuratora procesowego w osobie pracownika tut. Sądu – Wojciecha Kraszewskiego; zarządził publiczne ogłoszenie w budynku sądowym i lokalu Urzędu Gminy Miasta Sopotu o ustanowieniu kuratora; uzależnił skuteczność doręczenia pism kuratorowi od upływu 14 dni od chwili wywieszenia obwieszczeń”

 Opublikowano przez o 14:13
Lis 222018
 

Sąd Rejonowy w Sopocie ogłasza, że w sprawie I Ns 197/18 złożono wykaz inwentarza (majątku spadkowego) po Ewie Goleń (córce Józefy i Łucjana), zmarłej dnia 15 kwietnia 2018 roku, nr PESEL 52073008568, ostatnio zamieszkałej pod adresem w Sopocie przy ul. 23 Marca 77D/47. Sąd poucza, iż ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, a osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c (to znaczy każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 Opublikowano przez o 09:00
Lis 222018
 

Sąd Rejonowy w Sopocie ogłasza, że w sprawie I Ns 277/18 złożono wykaz inwentarza (majątku spadkowego) po Jacku Marii Dolewskim (synu Tadeusza i Danuty), zmarłym dnia 3 maja 2018 roku, nr PESEL 53020700793, ostatnio zamieszkałym pod adresem w Sopocie przy ul. Kasprowicza 3/2. Sąd poucza, iż ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, a osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (to znaczy każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 Opublikowano przez o 08:58
Lis 152018
 

Sąd Rejonowy w Sopocie, Wydział I Cywilny postanowieniem z dnia 16 października 2018 r. sygn. akt I Ns 307/18:
zezwolił wnioskodawcom NDI Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie oraz NDI Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Urbanowie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 187 zł (stu osiemdziesięciu siedmiu złotych) tytułem wierzytelności przypadającej LKM Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w związku z koniecznością usunięcia drzew i krzewów znajdujących się na będącej własnością uczestnika działce o nr ewid. 2509 obręb Lubla gmina Frysztak,
– która to kwota ma być wydana LKM Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie lub jej następcom prawnym albo innym uprawnionym osobom, po: złożeniu przez taką osobę wniosku o wydanie depozytu sądowego oraz przedłożeniu dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do działki o nr ewid. 2509 obręb Lubla gmina Frysztak uprawniający do pobierania pożytków z ww. działki.

Wzywa się LKM Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie lub jego następców prawnych do odbioru świadczenia z depozytu.

 Opublikowano przez o 08:43
Lis 152018
 

Na podstawie art. 802 kodeksu postępowania cywilnego ustanowiono kuratora w osobie radcy prawnego Marty Kucharczyk, do zastępowania dłużnika Jarosława Popek, syna Sylwestra i Zofii z domy Czapiewska, ur. 11.10.1983 r. w Gdyni, w sprawie egzekucyjnej z wniosku wierzyciela Gminy Miasta Sopotu prowadzonej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Sopocie Aleksandrę Treder sygn. akt Km 86/16. Pisma, wymagające dokonania czynności procesowej lub egzekucyjnej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanego lub osoby uprawnionej do jego zastępowania.

 Opublikowano przez o 08:42
Lis 152018
 

Sąd Rejonowy w Sopocie, Wydział I Cywilny postanowieniem z dnia 16 października 2018 r. sygn. akt I Ns 312/18:
dla spadkobierców Danuty Niemiec ustanowił kuratora procesowego w osobie pracownika tut. Sądu – Izabelli Rymkiewicz; zarządził publiczne ogłoszenie w budynku sądowym i lokalu Urzędu Gminy Miasta Sopotu o ustanowieniu kuratora; uzależnił skuteczność doręczenia pism kuratorowi od upływu 14 dni od chwili wywieszenia obwieszczeń,
oraz
zezwolił wnioskodawcom NDI Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie oraz NDI Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Urbanowie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 376 zł (trzystu siedemdziesięciu sześciu złotych) tytułem wierzytelności przypadającej Danucie Niemiec w związku z koniecznością usunięcia drzew i krzewów znajdujących się na będącej własnością uczestniczki działce o nr ewid. 1556 obręb Lubla gmina Frysztak,
– która to kwota ma być wydana następcom prawnym Danuty Niemiec albo innym uprawnionym osobom, po: złożeniu przez taką osobę wniosku o wydanie depozytu sądowego oraz przedłożeniu dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do działki o nr ewid. 1556 obręb Lubla gmina Frysztak uprawniający do pobierania pożytków z ww. działki.

Wzywa się następców prawnych uczestniczki postępowania Danuty Niemiec bądź też inne uprawnione osoby do odbioru świadczenia z depozytu.

 Opublikowano przez o 08:40
Paź 242018
 

Sąd Rejonowy w Sopocie ogłasza, że w sprawie I Ns 137/18 złożono wykaz majątku spadkowego po Bernadecie Więcek, zmarłej dnia 27 stycznia 2018 r., nr PESEL 43082505485, ostatnio zamieszkałej pod adresem: 81-747 Sopot, ul. Okrzei 9a/5.

Sąd poucza, iż ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, a osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (to znaczy każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 Opublikowano przez o 09:43
Paź 242018
 

Sąd Rejonowy w Sopocie, Wydział I Cywilny postanowieniem z dnia 09 sierpnia 2018 r. sygn akt I Ns 122/18 :

dla uczestnika postępowania Zbigniewa Gorczańskiego, którego miejsce pobytu nie jest znane, ustanowił kuratora procesowego w osobie pracownika tut. Sądu – Izabelli Rymkiewicz; zarządził publiczne ogłoszenie w budynku sądowym i lokalu Urzędu Gminy Miasta Sopotu o ustanowieniu kuratora; uzależnił skuteczność doręczenia pism kuratorowi od upływu 14 dni od chwili wywieszenia obwieszczeń,

oraz

zezwolił wnioskodawcy Syndykowi Masy Upadłości Bogdana Dulleck – Przedsiębiorstwo Techniczno – Budowlane BD Bogdan Dulleck na złożenie do depozytu sądowego kwoty 240,11 zł (dwustu czterdziestu złotych i jedenastu groszy) tytułem wierzytelności przypadającej uczestnikowi postępowania Zbigniewowi Gorczańskiemu, zgodnie z prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VI Gospodarczy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie VI U 70/05

– która to kwota ma być wydana Zbigniewowi Gorczańskiemu  lub jego następcom prawnym na ich wniosek, po przedstawieniu dowodów, że wierzytelność mu przysługuje.

Wzywa się uczestnika postępowania Zbigniewa Gorczańskiego lub jego następców prawnych do odbioru świadczenia z depozytu.

 Opublikowano przez o 09:39