Lut 252019
 

Sąd Rejonowy w Sopocie, Wydział I Cywilny postanowieniem z dnia 26 listopada 2018 r. sygn. akt I Ns 300/18 :
dla spadkobierców Bronisława Micek, ur. 30.03.1931 r. w Szynwałdzie ustanowił kuratora procesowego w osobie pracownika tut. Sądu – Izabelli Rymkiewicz; zarządził publiczne ogłoszenie w budynku sądowym i lokalu Urzędu Gminy Miasta Sopotu o ustanowieniu kuratora; uzależnił skuteczność doręczenia pism kuratorowi od upływu 14 dni od chwili wywieszenia obwieszczeń,
oraz
zezwolił wnioskodawcom NDI Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie oraz NDI Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Urbanowie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 5,50 zł (pięć złotych i pięćdziesiąt groszy) tytułem wierzytelności przypadającej Bronisławowi Micek w związku z koniecznością usunięcia drzew i krzewów znajdujących się na będącej własnością uczestników działce o nr ewid. 3334 obręb Szynwałd gmina Skrzyszów, która to kwota ma być wydana następcom prawnym Bronisława Micek albo innym uprawnionym osobom, po: złożeniu przez taką osobę wniosku o wydanie depozytu sądowego oraz przedłożeniu dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do działki o nr ewid. 3334 obręb Szynwałd gmina Skrzyszów uprawniający do pobierania pożytków z ww. działki.
Wzywa się następców prawnych Bronisława Micek bądź też inne uprawnione osoby do odbioru świadczenia z depozytu.

 Opublikowano przez o 14:19
Lut 252019
 

Sąd Rejonowy w Sopocie, Wydział I Cywilny postanowieniem z dnia 29 listopada 2018 r. sygn. akt I Ns 309/18 :
dla spadkobierców uczestnika postępowania Jana Stanek, ur. 20.12.1924 r. w Potoku ustanowił kuratora procesowego w osobie pracownika tut. Sądu – Izabelli Rymkiewicz; zarządził publiczne ogłoszenie w budynku sądowym i lokalu Urzędu Gminy Miasta Sopotu o ustanowieniu kuratora; uzależnił skuteczność doręczenia pism kuratorowi od upływu 14 dni od chwili wywieszenia obwieszczeń,
oraz
zezwolił wnioskodawcom NDI Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie oraz NDI Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Urbanowie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 798 zł (siedmiuset dziewięćdziesięciu ośmiu złotych) tytułem wierzytelności przypadającej uczestnikowi postępowania Janowi Stanek w związku z koniecznością usunięcia drzew i krzewów znajdujących się na będącej własnością uczestnika działce o nr ewid. 642/1 obręb Ustrobna gmina Wojaszówka, która to kwota ma być wydana następcom prawnym uczestnika postępowania Jana Stanek albo innym uprawnionym osobom, po: złożeniu przez taką osobę wniosku o wydanie depozytu sądowego oraz przedłożeniu dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do działki o nr ewid. 642/1 obręb Ustrobna gmina Wojaszówka uprawniający do pobierania pożytków z ww. działki.
Wzywa się następców prawnych uczestnika postępowania Jana Stanek bądź też inne uprawnione osoby do odbioru świadczenia z depozytu.

 Opublikowano przez o 14:18
Lut 252019
 

Sąd Rejonowy w Sopocie, Wydział I Cywilny postanowieniem z dnia 29 listopada 2018 r. sygn. akt I Ns 306/18 :
dla spadkobierców uczestnika postępowania Marii Micek, ur. 19.02.1921 r. w Szynwałdzie ustanowił kuratora procesowego w osobie pracownika tut. Sądu – Izabelli Rymkiewicz; zarządził publiczne ogłoszenie w budynku sądowym i lokalu Urzędu Gminy Miasta Sopotu o ustanowieniu kuratora; uzależnił skuteczność doręczenia pism kuratorowi od upływu 14 dni od chwili wywieszenia obwieszczeń,
oraz
zezwolił wnioskodawcom NDI Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie oraz NDI Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Urbanowie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 534,00 zł (pięciuset trzydziestu czterech złotych) tytułem wierzytelności przypadającej uczestniczce postępowania Marii Micek w związku z koniecznością usunięcia drzew i krzewów znajdujących się na będącej własnością uczestniczki działce o nr ewid. 3347 obręb Szynwałd gmina Skrzyszów, która to kwota ma być wydana następcom prawnym uczestniczki postępowania Marii Micek albo innym uprawnionym osobom, po: złożeniu przez taką osobę wniosku o wydanie depozytu sądowego oraz przedłożeniu dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do działki o nr ewid. 3347 obręb Szynwałd gmina Skrzyszów uprawniający do pobierania pożytków z ww. działki.
Wzywa się następców prawnych uczestniczki postępowania Marii Micek bądź też inne uprawnione osoby do odbioru świadczenia z depozytu.”

 Opublikowano przez o 14:16
Lut 192019
 

Sąd Rejonowy w Sopocie, Wydział I Cywilny postanowieniem z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie o sygn. akt I Ns 406/18:
Zezwolił Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń Na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 7.588,48 (siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem złotych 48/100) zł tytułem zabezpieczenia środków należnych uczestnikowi pracowniczego programu emerytalnego prowadzonego przez ENERGA – OPERATOR S.A. Odział w Olsztynie w formie grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Pogodna Przyszłość zarządzanego przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń Na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, która to kwota ma być wydana uczestnikowi Waldemarowi Trembickiemu ostatnio zamieszkałemu w Sopocie na jego wniosek, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość .
Wzywa się Waldemara Trembickiego do odbioru świadczenia z depozytu.

 Opublikowano przez o 14:56
Lut 182019
 

Sąd Rejonowy w Sopocie ogłasza, że w sprawie I Ns 276/18 złożono wykaz majątku spadkowego po Wandzie Marii Bicz, zmarłej dnia 03.10.2016 roku, nr PESEL 37031507642, ostatnio zamieszkałej pod adresem: 81-743 Sopot, ul. 3 Maja 34 m 22.
Sąd poucza, iż ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, a osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (to znaczy każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 Opublikowano przez o 14:27
Lut 182019
 

Sąd Rejonowy w Sopocie ogłasza, że w sprawie I Ns 275/18 złożono uzupełniający wykaz majątku spadkowego po Jacku Marii Dolewskim, zmarłym dnia 03 maja 2018 r., nr PESEL 53020700793, ostatnio zamieszkałego pod adresem: 81-852 Sopot, ul. Kasprowicza 3 m. 2.
Sąd poucza, iż ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, a osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (to znaczy każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 Opublikowano przez o 14:26
Gru 202018
 

„Sąd Rejonowy w Sopocie, Wydział I Cywilny postanowieniem z dnia 27 listopada 2018 r. sygn. akt I Ns 305/18 : dla spadkobierców Adolfa Adama Soprych, ur. 01.01.1937 r. w Strzegocicach s. Michała i Marii, ustanowił kuratora procesowego w osobie pracownika tut. Sądu – Wojciecha Kraszewskiego; zarządził publiczne ogłoszenie w budynku sądowym i lokalu Urzędu Gminy Miasta Sopotu o ustanowieniu kuratora; uzależnił skuteczność doręczenia pism kuratorowi od upływu 14 dni od chwili wywieszenia obwieszczeń”

 Opublikowano przez o 14:13
Lis 222018
 

Sąd Rejonowy w Sopocie ogłasza, że w sprawie I Ns 197/18 złożono wykaz inwentarza (majątku spadkowego) po Ewie Goleń (córce Józefy i Łucjana), zmarłej dnia 15 kwietnia 2018 roku, nr PESEL 52073008568, ostatnio zamieszkałej pod adresem w Sopocie przy ul. 23 Marca 77D/47. Sąd poucza, iż ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, a osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c (to znaczy każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 Opublikowano przez o 09:00
Lis 222018
 

Sąd Rejonowy w Sopocie ogłasza, że w sprawie I Ns 277/18 złożono wykaz inwentarza (majątku spadkowego) po Jacku Marii Dolewskim (synu Tadeusza i Danuty), zmarłym dnia 3 maja 2018 roku, nr PESEL 53020700793, ostatnio zamieszkałym pod adresem w Sopocie przy ul. Kasprowicza 3/2. Sąd poucza, iż ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, a osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (to znaczy każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 Opublikowano przez o 08:58
Lis 152018
 

Sąd Rejonowy w Sopocie, Wydział I Cywilny postanowieniem z dnia 16 października 2018 r. sygn. akt I Ns 307/18:
zezwolił wnioskodawcom NDI Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie oraz NDI Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Urbanowie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 187 zł (stu osiemdziesięciu siedmiu złotych) tytułem wierzytelności przypadającej LKM Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w związku z koniecznością usunięcia drzew i krzewów znajdujących się na będącej własnością uczestnika działce o nr ewid. 2509 obręb Lubla gmina Frysztak,
– która to kwota ma być wydana LKM Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie lub jej następcom prawnym albo innym uprawnionym osobom, po: złożeniu przez taką osobę wniosku o wydanie depozytu sądowego oraz przedłożeniu dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do działki o nr ewid. 2509 obręb Lubla gmina Frysztak uprawniający do pobierania pożytków z ww. działki.

Wzywa się LKM Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie lub jego następców prawnych do odbioru świadczenia z depozytu.

 Opublikowano przez o 08:43