Paź 112019
 

Ustanowiono dla nieznanej z miejsca pobytu Grażyny Groth ostatnio zamieszkałej w Sopocie przy ul. Mazowieckiej 23D kuratora w osobie r.pr. Tomasza Wolnego – Dunst, celem reprezentowania ww. w postępowaniu z wniosku Krzysztofa Groth o stwierdzenie nabycia spadku po Gerardzie Groth oraz Mariannie Groth. Pisma, wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanego lub osoby uprawnionej do jego zastępowania.

 Opublikowano przez o 08:23
Wrz 202019
 

Sąd Rejonowy w Sopocie ogłasza, że w sprawie I Ns 220/19 złożono wykaz majątku spadkowego po Januszu Jabłońskim, zmarłym dnia 05 marca 2019 r., nr PESEL 53032411337, ostatnio zamieszkałego pod adresem: 81-821 Sopot, ul. Księżycowa 3A/1.
Sąd poucza, iż ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, a osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (to znaczy każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 Opublikowano przez o 14:16
Maj 102019
 

Sąd Rejonowy w Sopocie, Wydział I Cywilny postanowieniem z dnia 03 kwietnia 2019 r. sygn. akt I Ns 414/18:
Zezwolił wnioskodawcom NDI Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie oraz NDI Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Urbanowie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 56 zł (pięćdziesiąt sześć złotych) tytułem wierzytelności przypadającej uczestnikom Jerzemu Zajdel i Alicji Zajdel w związku z koniecznością usunięcia drzew i krzewów znajdujących się na będącej własnością uczestników działce nr ewid. 1302 obręb Białobrzegi, gmina m. Krosno, która to kwota ma być wydana uczestnikom Jerzemu Zajdel, Alicji Zajdel lub innym uprawnionym osobom, po złożeniu przez taką osobę wniosku o wydanie depozytu sądowego oraz przedłożeniu dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do działki o nr ewid. 1302 obręb Białobrzegi, gmina m. Krosno.

Wzywa się Jerzego Zajdel, Alicję Zajdel bądź też inne uprawnione osoby do odbioru świadczenia z depozytu.

 Opublikowano przez o 08:26
Kwi 232019
 

Sąd Rejonowy w Sopocie ogłasza, że w sprawie I Ns 60/19 złożono wykaz majątku spadkowego po Jadwidze Kruszczyńskiej, zmarłej dnia 16 stycznia 2019 r., nr PESEL 37121702209, ostatnio zamieszkałej pod adresem: T. Kościuszki 33C/63, 81-702 Sopot.

Sąd poucza, iż ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, a osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (to znaczy każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 Opublikowano przez o 09:36
Mar 272019
 

Na mocy art. 802 kodeksu postępowania cywilnego ustanowiono kuratora w osobie radcy prawnego Tomasza Wolnego-Dunst, do zastępowania dłużnika Mirosława Wojtysiak, syna Kazimierza i Irmgardy z d. Troka, ur. 19.04.1955 r. w sprawie egzekucyjnej z wniosku wierzyciela Gminy Miasta Sopot prowadzonej przez komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Sopocie Aleksandrę Treder sygn. akt Km 950/17. Pisma, wymagające dokonanie czynności procesowej lub egzekucyjnej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanego lub osoby uprawnionej do jego zastępowania.

 Opublikowano przez o 09:53
Lut 252019
 

Sąd Rejonowy w Sopocie, Wydział I Cywilny postanowieniem z dnia 26 listopada 2018 r. sygn. akt I Ns 300/18 :
dla spadkobierców Bronisława Micek, ur. 30.03.1931 r. w Szynwałdzie ustanowił kuratora procesowego w osobie pracownika tut. Sądu – Izabelli Rymkiewicz; zarządził publiczne ogłoszenie w budynku sądowym i lokalu Urzędu Gminy Miasta Sopotu o ustanowieniu kuratora; uzależnił skuteczność doręczenia pism kuratorowi od upływu 14 dni od chwili wywieszenia obwieszczeń,
oraz
zezwolił wnioskodawcom NDI Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie oraz NDI Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Urbanowie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 5,50 zł (pięć złotych i pięćdziesiąt groszy) tytułem wierzytelności przypadającej Bronisławowi Micek w związku z koniecznością usunięcia drzew i krzewów znajdujących się na będącej własnością uczestników działce o nr ewid. 3334 obręb Szynwałd gmina Skrzyszów, która to kwota ma być wydana następcom prawnym Bronisława Micek albo innym uprawnionym osobom, po: złożeniu przez taką osobę wniosku o wydanie depozytu sądowego oraz przedłożeniu dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do działki o nr ewid. 3334 obręb Szynwałd gmina Skrzyszów uprawniający do pobierania pożytków z ww. działki.
Wzywa się następców prawnych Bronisława Micek bądź też inne uprawnione osoby do odbioru świadczenia z depozytu.

 Opublikowano przez o 14:19
Lut 252019
 

Sąd Rejonowy w Sopocie, Wydział I Cywilny postanowieniem z dnia 29 listopada 2018 r. sygn. akt I Ns 309/18 :
dla spadkobierców uczestnika postępowania Jana Stanek, ur. 20.12.1924 r. w Potoku ustanowił kuratora procesowego w osobie pracownika tut. Sądu – Izabelli Rymkiewicz; zarządził publiczne ogłoszenie w budynku sądowym i lokalu Urzędu Gminy Miasta Sopotu o ustanowieniu kuratora; uzależnił skuteczność doręczenia pism kuratorowi od upływu 14 dni od chwili wywieszenia obwieszczeń,
oraz
zezwolił wnioskodawcom NDI Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie oraz NDI Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Urbanowie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 798 zł (siedmiuset dziewięćdziesięciu ośmiu złotych) tytułem wierzytelności przypadającej uczestnikowi postępowania Janowi Stanek w związku z koniecznością usunięcia drzew i krzewów znajdujących się na będącej własnością uczestnika działce o nr ewid. 642/1 obręb Ustrobna gmina Wojaszówka, która to kwota ma być wydana następcom prawnym uczestnika postępowania Jana Stanek albo innym uprawnionym osobom, po: złożeniu przez taką osobę wniosku o wydanie depozytu sądowego oraz przedłożeniu dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do działki o nr ewid. 642/1 obręb Ustrobna gmina Wojaszówka uprawniający do pobierania pożytków z ww. działki.
Wzywa się następców prawnych uczestnika postępowania Jana Stanek bądź też inne uprawnione osoby do odbioru świadczenia z depozytu.

 Opublikowano przez o 14:18
Lut 252019
 

Sąd Rejonowy w Sopocie, Wydział I Cywilny postanowieniem z dnia 29 listopada 2018 r. sygn. akt I Ns 306/18 :
dla spadkobierców uczestnika postępowania Marii Micek, ur. 19.02.1921 r. w Szynwałdzie ustanowił kuratora procesowego w osobie pracownika tut. Sądu – Izabelli Rymkiewicz; zarządził publiczne ogłoszenie w budynku sądowym i lokalu Urzędu Gminy Miasta Sopotu o ustanowieniu kuratora; uzależnił skuteczność doręczenia pism kuratorowi od upływu 14 dni od chwili wywieszenia obwieszczeń,
oraz
zezwolił wnioskodawcom NDI Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie oraz NDI Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Urbanowie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 534,00 zł (pięciuset trzydziestu czterech złotych) tytułem wierzytelności przypadającej uczestniczce postępowania Marii Micek w związku z koniecznością usunięcia drzew i krzewów znajdujących się na będącej własnością uczestniczki działce o nr ewid. 3347 obręb Szynwałd gmina Skrzyszów, która to kwota ma być wydana następcom prawnym uczestniczki postępowania Marii Micek albo innym uprawnionym osobom, po: złożeniu przez taką osobę wniosku o wydanie depozytu sądowego oraz przedłożeniu dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do działki o nr ewid. 3347 obręb Szynwałd gmina Skrzyszów uprawniający do pobierania pożytków z ww. działki.
Wzywa się następców prawnych uczestniczki postępowania Marii Micek bądź też inne uprawnione osoby do odbioru świadczenia z depozytu.”

 Opublikowano przez o 14:16
Lut 192019
 

Sąd Rejonowy w Sopocie, Wydział I Cywilny postanowieniem z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie o sygn. akt I Ns 406/18:
Zezwolił Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń Na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 7.588,48 (siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem złotych 48/100) zł tytułem zabezpieczenia środków należnych uczestnikowi pracowniczego programu emerytalnego prowadzonego przez ENERGA – OPERATOR S.A. Odział w Olsztynie w formie grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Pogodna Przyszłość zarządzanego przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń Na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, która to kwota ma być wydana uczestnikowi Waldemarowi Trembickiemu ostatnio zamieszkałemu w Sopocie na jego wniosek, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość .
Wzywa się Waldemara Trembickiego do odbioru świadczenia z depozytu.

 Opublikowano przez o 14:56