Jak założyć sprawę spadkową?

 

FORMALNOŚCI SPADKOWE PO ZMARŁYM

 1. Nie ma obowiązku przeprowadzenia postępowania spadkowego po osobie zmarłej.

Jeżeli zmarły nie pozostawił majątku w postaci nieruchomości (dom, mieszkanie, grunt), papierów wartościowych (np. akcje obligacje) lub takich ruchomości, gdzie w odpowiednich dokumentach widnieje on, jako właściciel bądź współwłaściciel (np. samochód) – nie ma konieczności przeprowadzenia postępowania spadkowego.

 1. Nie obowiązują żadne terminy, w których takie postępowanie należałoby przeprowadzić.

Majątek spadkowy nie przepada, jeśli spadkobiercy nie załatwią formalności spadkowych. Liczy się, bowiem stan istniejący w chwili śmierci spadkodawcy (zmarłego) i wniosek o stwierdzenie nabycia spadku można złożyć w każdym czasie.

 1. Na odrzucenie spadku bądź przyjęcie z tzw. dobrodziejstwem inwentarza – spadkodawca ma termin 6 miesięcy.

Jeżeli po zmarłym pozostały zadłużenia – spadkobiercy mają możliwość złożenia tzw. oświadczeń spadkowych, bez przeprowadzenia sprawy o stwierdzenie nabycia spadku.  Spadkobierca może spadek odrzucić w całości np. z powodu długów przekraczających wartość spadku. Musi w terminie 6 miesięcy od śmierci spadkodawcy (bądź od dnia, w którym dowiedział się o tytule swojego powołania do spadku) złożyć stosowne oświadczenie, przed notariuszem bądź Sądem. U notariusza odbywa się to aktem notarialnym, zaś w Sądzie należy złożyć wniosek i oświadczenie składa się na wyznaczonym przez Sąd terminie posiedzenia, do protokołu.

W przypadku, gdy spadek jest znacznej wartości, ale spadkodawca pozostawił długi nieprzekraczające jego wysokości – spadkodawca może złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza (z ograniczeniem odpowiedzialności za długi do wartości otrzymanej masy spadkowej). W przypadku złożenia takiego oświadczenia – powstaje konieczność sporządzenia spisu inwentarza masy spadkowej przez komornika sądowego (bądź skarbowego), z wyszczególnieniem wszystkich składników masy spadkowej pozostawionej przez zmarłego wraz z ich wyceną.

 1. Stwierdzenie nabycia spadku/ poświadczenie dziedziczenia

Gdy spadkobierca chce, aby zostało formalnie określone, kto dziedziczy po zmarłym, ma dwie możliwości załatwienia sprawy spadkowej. Może skontaktować się z dowolną Kancelarią Notarialną celem ustalenia, czy nie ma przeszkód do załatwienia sprawy w formie aktu notarialnego, bądź założyć sprawę sądową.

Poświadczenie dziedziczenia może nastąpić w dogodnej dla spadkobiercy Kancelarii Notarialnej i w ustalonym z Notariuszem terminie. Akt notarialny poświadczenia dziedziczenia otrzymany od Notariusza w dniu stawiennictwa w Kancelarii stanowi podstawę do załatwienia wszelkich formalności spadkowych związanych np. z przepisaniem własności nieruchomości na spadkobiercę/spadkobierców.

Jeżeli spadkobierca zdecyduje się na drogę sądową – wniosek kieruje do konkretnego Sądu Rejonowego – właściwego dla ostatniego za życia miejsca zamieszkania osoby zmarłej. Sąd wyznacza termin posiedzenia i wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabyciu spadku. Postanowienie to po okresie uprawomocnienia (21 dni) i stwierdzeniu przez Sędziego prawomocności, stanowi podstawę do załatwiania wszelkich formalności spadkowych związanych np. z przepisaniem własności nieruchomości na spadkobiercę/spadkobierców.

PROCEDURA SĄDOWA DOTYCZĄCA SPRAW SPADKOWYCH

Sąd Rejonowy w Sopocie rozpoznaje wnioski o stwierdzenie nabycia spadku po osobach zmarłych, których ostatnim miejscem zamieszkania za życia było miasto Sopot.

Wniosek powinien zawierać następujące dane:

 1. Imię, nazwisko, adres i numer PESEL osoby składającej wniosek (tzw. wnioskodawca),
 2. Imiona, nazwiska, adresy i numery PESEL osób, które wchodzą w krąg spadkobierców poza wnioskodawcą (tzw. uczestnicy postępowania),
 3. Imię, nazwisko zmarłego (spadkodawcy), datę i miejsce zgonu oraz jego ostatnie miejsce zamieszkania przed śmiercią.

Wniosek kieruje się do Sądu Rejonowego w Sopocie I Wydziału Cywilnego.

Sporządzony wniosek o stwierdzenie nabycia spadku wnioskodawca podpisuje. Załącza akt zgonu spadkodawcy, oraz akty stanu cywilnego wszystkich pozostałych wymienionych we wniosku osób ( mężczyźni i kobiety niezamężne – akt urodzenia, dla kobiet pozostających w związku małżeńskim bądź rozwiedzionych – akt małżeństwa). Tak przygotowany wniosek wraz z załącznikami należy skopiować w tylu egzemplarzach ilu wnioskodawca wskazał uczestników postępowania i złożyć w Biurze Podawczym Sądu bądź wysłać pocztą.

Jeżeli spadkodawca pozostawił testament, w którym powołuje do spadku inne osoby niż najbliższych członków rodziny, należy wskazać tą osobę, jako uczestnika postępowania, podać jej dane osobowo-adresowe. Oryginał testamentu składa się wraz z osobnym wnioskiem o jego otwarcie i ogłoszenie, a do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku wnioskodawca dołącza jego kopię. Jeżeli testamentów, w których posiadaniu jest wnioskodawca jest więcej, należy złożyć je wszystkie do Sądu. Jeżeli wie o istnieniu innych testamentów, wskazuje we wniosku, kto jest w ich posiadaniu.

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku podlega opłacie w wysokości 100, – (sto) złotych, którą należy opłacić przed rozpoznaniem wniosku. Sąd nie wyznaczy terminu posiedzenia do czasu jego opłacenia. Jednocześnie należy uiścić opłatę za tzw. „rejestr spadkowy” w wysokości 5, – (pięć) złotych.

Obie kwoty można  uiścić za pomocą przelewu bankowego na wskazane poniżej numery rachunków bankowych:

– opłata za wniosek 100 zł – konto dochodów NBP O/O Gdańsk 61 1010 0055 1233 0051 0000 0001

– zaliczka na rejestr spadków 5, – zł – konto zaliczek – BGK 71 1130 1121 0006 5584 3520 0002

a kopie potwierdzenia przelewu załączyć do wniosku, (co przyspieszy ich zidentyfikowanie i dołączenie do akt sprawy przez Sekretariat, celem wyznaczenia przez sędziego terminu posiedzenia).

ETAPY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO W SPRAWACH O STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU

 1. Weryfikacja kompletności wniosku

Złożony do sądu wniosek podlega weryfikacji w celu ustalenia ewentualnych braków formalnych. Ustala się, czy został prawidłowo opłacony, czy zawiera wszystkie niezbędne dane i załączniki. W przypadku stwierdzenia braków, wnioskodawca zostaje wezwany do ich usunięcia w terminie 7 dni od otrzymania pisma w tej sprawie. Sąd ustala również, czy w sądzie, przed wpłynięciem wniosku, zarejestrowano oświadczenia ewentualnych spadkobierców dotyczące przyjęcia bądź odrzucenia spadku, czy do sądu były składane wnioski o otwarcie i ogłoszenie ewentualnych testamentów zmarłego, jak również, czy nie toczy (bądź toczyła się) sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po tej samej osobie. Ustala się również, czy nie zarejestrowano sprawy dokonania przed Notariuszem poświadczenia dziedziczenia po zmarłym wskazanym we wniosku.

 1. Wyznaczenie terminu posiedzenia

Gdy wniosek nie zawiera braków, bądź po ich uzupełnieniu, zostaje wyznaczone posiedzenie, o którego terminie powiadamia się wszystkie strony postępowania (wnioskodawca oraz uczestnicy postępowania). Pouczenie o obowiązku lub braku obowiązku stawiennictwa w sądzie umieszczone jest w wezwaniu/zawiadomieniu o terminie posiedzenia.

 1. Posiedzenie i wydanie postanowienia.

Po przesłuchaniu zainteresowanych i odebraniu tzw. zapewnienia spadkowego (podlegającego opłacie 50, – złotych od każdej ze stron składających takie oświadczenie) sąd kończy postępowanie wydając postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, w którym ustala, kto i w jakiej części nabył spadek (udziały określane są ułamkowo, co do całości spadku, bez konkretnego ustalania składników masy spadkowej).

 1. Uprawomocnienie postanowienia.

Postanowienie w dniu jego wydania nie jest prawomocne. Wykonalne staje się dopiero z dniem uprawomocnienia, tzn po upłynięciu terminów do złożenia środków zaskarżenia. Prawo do złożenia odwołania od postanowienia posiadają wszystkie strony postępowania, które nie są usatysfakcjonowane jego treścią. Jeżeli środki odwoławcze nie zostaną złożone, postanowienie uprawomocni się. Wówczas dopiero można uzyskać jego odpis z tzw. klauzulą prawomocności. Sąd nie wysyła wnioskodawcy i uczestnikom postępowania odpisów postanowienia z urzędu. Aby otrzymać odpis postanowienia należy złożyć pisemny wniosek o jego wydanie oraz uiścić opłatę. Jeżeli wnioskodawca bądź uczestnik postępowania nie zamierza odwoływać się od treści postanowienia, wniosek o wydanie odpisu może złożyć w dniu jego ogłoszenia. Zostanie ono wydane jednakże dopiero po wydaniu zarządzenia o uprawomocnieniu. Wzór wniosku wraz z informacjami o opłatach dostępny jest w Biurze Obsługi Interesantów oraz na stronie internetowej.

Opłata za wydanie jednego odpisu postanowienia spadkowego wynosi 20,- zł. W przypadku zamówienia większej ilości odpisów postanowienia – kwotę należy odpowiednio zwielokrotnić, a potwierdzenie dołączyć do wniosku.

Numer rachunku bankowego do opłaty – NBP O/O Gdańsk 61 1010 0055 1233 0051 0000 0001

 1. Czynności sądu i stron dotyczące prawomocnego postanowienia.

Po uprawomocnieniu postanowienia sąd przesyła jego odpis do urzędu skarbowego właściwego dla ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Osoby, które zostały powołane do spadku, we własnym imieniu składają do urzędu skarbowego odpis postanowienia wraz z deklaracją podatkową dotyczącą podatku od spadku. Wszelkich informacji odnośnie terminów do rozliczeń podatkowych udzielają właściwe urzędy skarbowe. Również w zakresie aktualizacji wpisów w księgach wieczystych, rejestrach właścicieli pojazdów czy innych rejestrach – osoby, które nabyły spadek, załatwiają samodzielnie przepisanie własności na swoją rzecz, po uzyskaniu z sądu odpisów prawomocnego postanowienia spadkowego.

 Opublikowano przez o 14:35