Odpisy z ksiąg wieczystych

 

W celu uzyskania odpisu z księgi wieczystej należy: pobrać i wypełnić formularz, opłacić wniosek w kwocie 30zł za odpis zwykły, w kwocie 60zł za odpis zupełny, w kwocie 10zł za zaświadczenie o zamknięciu księgi przy czym opłata musi być uiszczona przelewem na rachunek bieżący dochodów Sądu Rejonowego w Sopocie NBP O/O Gdańsk 77 1010 0055 1233 0051 0000 0004, nie ma możliwości uiszczenia opłaty znakami opłaty sądowej, oryginał dowodu wpłaty dołączyć do wniosku – po sporządzeniu i wydaniu odpisu oryginał dowodu wpłaty jest zwracany, złożyć wniosek.

*wnioski należy składać u kierownika sekretariatu IV Wydziału Ksiąg Wieczystych, pokój 0.08

UWAGA
Wniosek, który nie został złożony na urzędowym formularzu, nieprawidłowo wypełniony, nieopłacony, a także wniosek, od którego uiszczono opłatę w wysokości niższej od należnej – pozostawia się bez nadania biegu. Odpis wydawany jest w terminie późniejszym w przypadku: braku księgi wieczystej w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych, jeżeli księga wieczysta po zakończeniu migracji nie została przyjęta na stan Wydziału Ksiąg Wieczystych, księga wieczysta po zakończeniu migracji nie została ujawniona w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych, awarii systemu.
 Opublikowano przez o 13:07