Ogólnopolski system nieodpłatnej pomocy prawnej

 

Komunikat w związku z zagrożeniem COVID-19 [KLIKNIJ W PONIŻSZY LINK]

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14909,komunikat-w-zwiazku-z-zagrozeniem-covid-19.html

Aktualizacja informacji dotyczących nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji:

•Komunikat w związku ze zmianą przepisów ustawy, znajdującego się na stronie:

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14914,komunikat-w-zwiazku-ze-zmiana-przepisow-ustawy-o.html

•zestawienia wprowadzonych zmian w ustawie, w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Co V-2, znajdujących się na stronie:

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14913,zestawienie-zmian-w-ustawie-o-nieodplatnej-pomocy.html

•komunikat w związku z opracowaniem przez Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego Zaleceń dla funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w związku z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej wirusem, opublikowanego na stronie:

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14915,komunikat-w-zwiazku-z-opracowaniem-zalecen.html

 

 

 

Od początku 2019 roku z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może skorzystać każda osoba, której nie stać na uzyskanie odpłatnej porady i która złoży stosowne oświadczenie. 

Ustawa przewiduje w każdym powiecie realizację zadań z zakresu edukacji prawnej. Dzięki współpracy rządu, samorządu i organizacji pozarządowych system gwarantuje bezpłatny dostęp do darmowych porad prawnych, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji w lokalnych społecznościach.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego, oraz Nieodpłatnej Mediacji

w Sopocie ul.Bohaterów Monte Cassino 25 (Dom Handlowy MONTE)

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składa pisemne oświadczenie osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Prowadzący:

Kancelaria adwokacka- Aleksandra Cichowicz – Pietrzak
Instytut Aktywizacji Regionów – Andrzej Wójcik, Piotr Kleina

Godziny przyjęć:

Adwokat Aleksandra Cichowicz-Pietrzak                             
PONIEDZIAŁEK           12.30 – 16.30
WTOREK                       12.30 – 16.30
ŚRODA                           16.30 – 20.30
CZWARTEK                  16.30 – 20.30
PIĄTEK                          12.30 – 16.30

Adwokaci/radcowie prawni Instytutu Aktywizacji Regionów
PONIEDZIAŁEK         16.30 – 20.30
WTOREK                     16.30 – 20.30
CZWARTEK                12.00 – 16.00
PIĄTEK                        16.30 – 20.30
SOBOTA                      12.00 – 16.00

Przyjmowanie zgłoszeń na nieodpłatne porady odbywa się telefonicznie pod numerami  telefonu:

572-382-444, 572-382-456

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA OBEJMUJE:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa wyżej z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym. oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową,
 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym i możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji,
 • nieodpłatną mediację,
 • przekazanie osobie uprawnionej informacji o innych jednostkach nieodpłatnego poradnictwa.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE OBEJMUJE:

 • działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz z zabezpieczenia społecznego.
 • nieodpłatną mediację.

Uprawnieni mogą uzyskać m.in. informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.

Pomoc nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

NIEODPŁATNA MEDIACJA

Mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktów, w której uczestnicy poszukują najlepszych dla siebie rozwiązań. Osoba prowadząca mediację wspiera strony w znalezieniu przez nie satysfakcjonującego porozumienia. Mediacja jest dobrowolna i poufna.
Mediacje prowadzi mediator, czyli osoba profesjonalnie przygotowana do rozwiązywania sporów, która jest niezależna, bezstronna wobec uczestników i neutralna wobec przedmiotu sporu.
Nieodpłatna mediacja może być prowadzona w sprawach małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, konsumenckich i w innych kwestiach spornych, w tym również w sprawach toczących się już na drodze sądowej, o ile sąd nie skierował jeszcze sprawy do mediacji sądowej.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 • przygotowanie projektu umowy o mediacje lub wniosku
 • mediacje, który osoba inicjująca mediację wystosuje do drugiej strony sporu;
 • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 • przeprowadzenie mediacji;
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw , w których:

 • sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowanie sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
 • zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona.

 

 

 

Informacje odnośnie systemu darmowej pomocy prawnej

Od początku 2016 roku, na terenie całej Polski działa system darmowej pomocy prawnej, wprowadzony ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Ministerstwo Sprawiedliwości wspólnie z Kancelarią Prezydenta RP oraz Instytutem Wymiaru Sprawiedliwości podjęło prace zmierzające do znowelizowania ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Wypracowany w tym trybie projekt nowelizacji w dniu 2 sierpnia 2017 roku został skierowany przez Prezydenta RP  do Sejmu RP (druk sejmowy nr 1868). W efekcie dnia 15 czerwca 2018 roku została uchwalona ustawa o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw, która została podpisana przez Prezydenta RP w dniu 30 lipca 2018 roku.

Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej zaczęły funkcjonować nowe usługi (nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i nieodpłatna mediacja) oraz rozszerzono katalog beneficjentów. Oznacza to, że od dnia 1 stycznia 2019 roku do uzyskania pomocy uprawniona jest każda osoba fizyczna, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Tekst ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej dostępny jest pod adresem:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150001255

Treść Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dostępne pod adresem:

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/2492

 

EDUKACJA PRAWNA

Ustawa przewiduje realizację działań z zakresu edukacji prawnej zmierzających do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa, w tym prowadzenie edukacji prawnej skierowanej do młodzieży.

Na stronie darmowej pomocy prawnej zostały opublikowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości podręczniki:

„Przychodzi uczeń do prawnika – część dla młodzieży gimnazjalnej” dostępny pod adresem:

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/gimnazjum—podrecznik

„Przychodzi uczeń do prawnika – część dla młodzieży licealnej” dostępny pod adresem:

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/szkoly-ponadgimazjalne—podrecznik

Przewodnikami po podręczniku jest rodzina Poprawnych i ich błyskotliwy pies Paragraf, którzy starają się ułatwić czytelnikom zrozumienie przepisów prawa z którymi spotykają się w codziennym życiu

 
 Opublikowano przez o 12:38