Ogólnopolski system nieodpłatnej pomocy prawnej

 

 

Od początku 2019 roku

z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może skorzystać każda osoba, której nie stać na uzyskanie odpłatnej porady i która złoży stosowne oświadczenie.

 

Ustawa przewiduje w każdym powiecie realizację zadań z zakresu edukacji prawnej. Dzięki współpracy rządu, samorządu i organizacji pozarządowych system gwarantuje bezpłatny dostęp do darmowych porad prawnych oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w lokalnych społecznościach. Stopniowo będzie też wdrażana nieodpłatna mediacja.

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

·        poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,

·        wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,

·        przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym
się postępowaniu sądowoadministracyjnym,

·        sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,

·        nieodpłatną mediację (o ile w danym powiecie podpisano w tym zakresie umowę o świadczenie nieodpłatnej pomocy).

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie.

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub doświadczają trudności w komunikowaniu się mogą uzyskać nieodpłatne porady również przez zorganizowanie wizyty w ich miejscu zamieszkania lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem podanym do zapisów w powiecie.

tel. 609-686-390
mail: nppp@sopot.pl

 

 

Informacje odnośnie systemu darmowej pomocy prawnej

Od początku 2016 roku, na terenie całej Polski działa system darmowej pomocy prawnej, wprowadzony ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Ministerstwo Sprawiedliwości wspólnie z Kancelarią Prezydenta RP oraz Instytutem Wymiaru Sprawiedliwości podjęło prace zmierzające do znowelizowania ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Wypracowany w tym trybie projekt nowelizacji w dniu 2 sierpnia 2017 roku został skierowany przez Prezydenta RP  do Sejmu RP (druk sejmowy nr 1868). W efekcie dnia 15 czerwca 2018 roku została uchwalona ustawa o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw, która została podpisana przez Prezydenta RP w dniu 30 lipca 2018 roku.

Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej zaczęły funkcjonować nowe usługi (nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i nieodpłatna mediacja) oraz rozszerzono katalog beneficjentów. Oznacza to, że od dnia 1 stycznia 2019 roku do uzyskania pomocy uprawniona jest każda osoba fizyczna, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Tekst ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej dostępny jest pod adresem:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150001255

Treść Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dostępne pod adresem:

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/2492

 

EDUKACJA PRAWNA

Ustawa przewiduje realizację działań z zakresu edukacji prawnej zmierzających do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa, w tym prowadzenie edukacji prawnej skierowanej do młodzieży.

Na stronie darmowej pomocy prawnej zostały opublikowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości podręczniki:

„Przychodzi uczeń do prawnika – część dla młodzieży gimnazjalnej” dostępny pod adresem:

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/gimnazjum—podrecznik

„Przychodzi uczeń do prawnika – część dla młodzieży licealnej” dostępny pod adresem:

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/szkoly-ponadgimazjalne—podrecznik

Przewodnikami po podręczniku jest rodzina Poprawnych i ich błyskotliwy pies Paragraf, którzy starają się ułatwić czytelnikom zrozumienie przepisów prawa z którymi spotykają się w codziennym życiu

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona na terenie miasta Sopot:

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej  

Ul.Bohaterów Monte Cassino 25/26

81-767 Sopot

(Dom Handlowy MONTE III piętro)

Godziny pracy punktu:

Adwokaci:

  • Poniedziałek   16.00 – 21.00
  • Wtorek             16.00 – 21.00
  • Środa                12.00 – 16.00
  • Czwartek         10.00 – 16.00

Radcowie prawni:

  • Wtorek            12.00 – 16.00
  • Środa               16.30 – 20.30
  • Czwartek        16.30 – 20.30
  • Piątek              16.00 – 20.00
  • Sobota             12.00 – 16.00

Prowadzący Punkt:

Adwokaci:                                              Radcowie prawni:

Piotr Kleina                                             Andrzej Wójcik

Dominik Kozubski                                 Piotr Kamiński

Jakub Nagórko

 

Kontakt:

tel. 609-686-390
mail: nppp@sopot.pl

 Opublikowano przez o 12:38