Przedmiot działania i kompetencje Sądu Rejonowego w Sopocie

 

Sąd Rejonowy w Sopocie stanowi element władzy sądowniczej sprawującej wymiar sprawiedliwości na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 02.04.1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 27.07.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2016.2062 j.t.) Konstytucyjną podstawę działania sądów stanowi art. 10 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, z którego wynika zasada trójpodziału władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą oraz art. 175, w którym powierza się sprawowanie   wymiaru sprawiedliwości Sądowi Najwyższemu, sądom powszechnym, sądom administracyjnym oraz sądom wojskowym. Art. 1 ustawy z dnia 27.07.2001 r. – Prawo o ustroju sadów powszechnych stanowi natomiast, iż sądami powszechnymi są sądy rejonowe, sądy okręgowe oraz sądy apelacyjne.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych zadania z zakresu wymiaru sprawiedliwości w sądzie wykonują sędziowie, zadania z zakresu ochrony prawnej w sądach wykonują także referendarze sądowi i starsi referendarze sądowi. W sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości biorą udział również obywatele poprzez uczestnictwo ławników w rozpoznawaniu spraw.

Do właściwości Sądu Rejonowego w Sopocie należy:

 • rozpoznawanie w I instancji spraw cywilnych,
 • rozpoznawanie w I instancji spraw z zakresu prawa karnego, spraw o wykroczenia:
  • o przestępstwa w I instancji za wyjątkiem przestępstw w art. 25 k.p.k.,
  • o wykroczenia w I instancji,
  • o wykroczenia skarbowe, a także przestępstwa skarbowe,
  • o przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego;
 • rozpoznawanie spraw dotyczących prawa rodzinnego oraz nieletnich (sąd rodzinny):
  • sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego,
  • sprawy dotyczące demoralizacji i czynów karalnych nieletnich,
  • sprawy dotyczące leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz środków odurzających i psychotropowych,
  • sprawy należące do sądu opiekuńczego na podst. odrębnych ustaw;
 • prowadzenie ksiąg wieczystych oraz do innych spraw cywilnych z zakresu postępowania wieczystoksięgowego.

 

 Opublikowano przez o 11:08